Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin’’he­kim­le­re söz ver­di­niz, sö­zü­nü­zü tutun’’ açık­la­ma­sı yapan 36 Oda baş­kan­lı­ğı ile ortak açık­la­ma­ya imza at­tı­lar.

‘’He­kim­le­re söz ver­di­niz, sö­zü­nü­zü tutun’ ’diye ara­la­rın­da Rize, Trab­zon, Gi­re­sun Ta­bip­ler oda­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 36 Oda Baş­kan­lı­ğı yap­tık­la­rı ya­zı­lı açık­la­ma­da ‘’he­kim­le­re söz ver­di­niz, sö­zü­nü­zü tutun. Hü­kü­me­ti ve Mec­li­si­mi­zi, He­kim­le­rin üc­ret­le­rin­de at­tı­ğı adımı hak­ka­ni­yet­li ola­rak ta­mam­la­ma­ya davet edi­yo­ruz. Sabit öde­me­mi­zi 2 ka­tı­na çı­ka­rıp, emek­li­li­ğe de yan­sı­ya­cak şe­kil­de genel büt­çe­den öde­yin. Has­ta­ne büt­çe­le­ri­ne do­kun­ma­yın. Sağ ce­bi­miz­den alıp sol ce­bi­mi­ze koy­ma­yın. Emek­li he­kim­le­ri yok­sul­luk­tan kur­ta­rın’’ de­nil­di. Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin açık­la­ma­sın­da’ he­kim­le­re ve­ri­len söz­le­rin tu­tul­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Üc­re­ti aza­lan ve üs­te­lik hasta veya ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan da darp edi­len he­kim­ler çok zor du­rum­da. Zor du­ru­mu­mu­zu hü­kü­me­tin gör­me­si­ni is­ti­yo­ruz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU