BBP Rize Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Usta im­za­sıy­la ya­yın­la­nan açık­la­ma­da si­ya­si, par­ti­le­re büt­çe­den para ak­ta­rıl­ma­sı­na tepki gös­te­ril­di.

BBP Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Usta’nın açık­la­ma­sı şöyle’ ’Bir kaç gün içe­ri­sin­de mec­lis­te­ki beş si­ya­si par­ti­nin banka he­sap­la­rı­na ha­zi­ne ta­ra­fın­dan 650 mil­yon TL ak­ta­rı­la­cak. Seçim ol­ma­sı ha­lin­de ise, bu para 2.5 mil­yar TL çı­ka­cak.
Adeta si­ya­si par­ti­ler birer ti­ca­ri hol­din­ge dö­nüş­müş­tür. Aziz Mil­le­ti­miz, bu pa­ra­dan terör ör­gü­tü­nün si­ya­si uzan­tı­sı olan HDP de var.
Ken­di­si­ne 77 mil­yon TL dü­şü­yor. Seçim ol­ma­sı ha­lin­de rakam 200 mil­yon TL çı­kı­yor. Bir yan­dan te­rör­le mü­ca­de­le edi­yo­ruz, bin­ler­ce Vatan ev­la­dı­mız Şehit olu­yor, Ana­lar Ba­ba­lar ağ­lı­yor, nice ço­cuk­la­rı­mız yetim ve öksüz ka­lı­yor.
Ha­zi­ne­de Terör örgüt uzan­tı­sı­na fi­nans
Diğer yan­dan ha­zi­ne­den terör ör­gü­tü­nün si­ya­si uzan­tı­sı­na fi­nans­man sağ­la­nı­yor ve si­ya­set buna göz yum­mak­ta. Hal­kı­mız buna tep­ki­li, bunu Aziz Mil­le­ti­miz kabul et­mi­yor. Der­hal buna mü­da­ha­le edil­me­li. Ve te­rö­re giden bu yar­dım ke­sil­me­li. Biz­ler BBP ola­rak, Sn. Genel Baş­ka­nı­mız Mus­ta­fa Des­ti­ci’nin eko­no­mi­de zor bir za­man­dan geç­ti­ği­miz bu dö­nem­de si­ya­si par­ti­le­re ha­zi­ne ve seçim yar­dı­mı ta­ma­men kal­dı­rıl­sın. Si­ya­si par­ti­ler adeta bu yar­dım­lar­la si­ya­si birer hol­din­ge, ti­ca­ret ha­ne­ye, dö­nüş­müş du­rum­da­lar. Oysa si­ya­si par­ti­ler Mil­le­ti­mi­ze hiz­met için var­dır. Ekmek elden su göl­den, bi el­le­ri yağ da bi el­le­ri balda. Hani Halka hiz­met Hakka hiz­met­ti. Ne yazık ki her geçen gün Ül­ke­miz­de si­ya­se­tin ka­li­te­si daha da düş­mek­te­dir. Rah­met­li Muh­sin Baş ka­nı­mı­zın ifade et­ti­ği gibi, Ku­ru­lan sis­tem adil değil, ne se­çi­len muk­te­dir, ne de seçen. Sis­tem buna mü­sa­ade et­mi­yor. Ve bu sis­tem­den bes­le­nen­ler­de bu du­rum­dan gayet mem­nun­lar.
BBP 2002 de ha­zi­ne yar­dı­mı bi­ze­de ya­pıl­dı ve Rah­met­li Genel Baş­ka­nı­mız Bu Pa­ra­yı Şehit Aile­le­re ve Der­nek­le­re do­lay­lı yol­dan da­ğıt­tı. Hatta hu­ku­ki ola­rak bunun önüne en­gel­de koy­du­lar, bunu ya­pa­maz­sı­nız ceza öder­si­niz diye. Otuz yıl­lık si­ya­si par­ti­yiz ve dev­le­ti­mi­ze yük ol­ma­dan ayak­ta­yız. Üye­le­ri­mi­zin aidat ve teş­ki­la­tı­mı­zın kat­kı­la­rı ile bu gün­le­re gel­dik. BBP her daim Şehit Li­de­ri­miz Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun çiz­gi­sin­de ve ka­rar­lı­lık­la bu Aziz Mil­le­ti­mi­zin Ger­çek Muk­te­dir ik­ti­da­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek, İlahi Ke­li­me­tul­lah ve Ni­za­mı Alem Da­va­mız için, azim­le ve ka­rar­lı­lık­la mü­ca­de­le­mi­ze devam ede­ce­ğiz. Biz­ler Kah­ra­man Dev­le­ti­mi­zin, Aziz Mil­le­ti­mi­zin Ger­çek sev­da­lı­la­rı­yız. Onun için Muh­sin’ce Duruş, Muh­sin’ce Doğuş di­yo­ruz’’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU