Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­sin­de, Sa­rı­ka­mış Ha­re­kâ­tı’nın 107. yılı anma et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Şe­hit­le­riy­le Yü­rü­yor vefa yü­rü­yü­şü­ne Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Rize Be­le­di­ye­si kat­kı­la­rıy­la Rize’den 3 oto­büs­le 120 genç şü­he­da­nın iz­nin­de ec­da­dı­na koştu…

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­nın, “Tür­ki­ye Şe­hit­le­riy­le Yü­rü­yor” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen “Sa­rı­ka­mış Şe­hit­le­ri­ni Anma Prog­ram­la­rın­da bir­kaç yıl­dır ol­du­ğu gibi bin­ler­ce genç, şe­hit­ler için yü­rü­dü.

Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ‘’Sa­rı­ka­mış Ha­re­kâ­tı’nın 107. yıl dö­nü­mün­de Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan bin­ler­ce gen­cin Sa­rı­ka­mış’a gelip, ec­da­dı­nı ve şanlı ta­ri­hi­ni anı­yor.
Genç­le­ri­miz tek mil­let, tek bay­rak, tek vatan, tek dev­let ol­ma­nın bi­lin­ciy­le tek yürek ola­cak­lar ve fe­da­kâr ec­da­dı­nı ve şe­hit­le­ri­ni ana­cak­lar.” dedi.
Sa­rı­ka­mış’ta 107 yıl önce ya­şa­nan­la­rın, or­ta­ya ko­nu­lan kah­ra­man­lık­la­rın her zaman ha­tır­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Bakan Ka­sa­poğ­lu, “Bu cen­net top­rak­la­rı biz­le­re vatan kılan ec­da­dın aç­tı­ğı bu yolda bu aziz coğ­raf­ya­yı, bu cen­net va­ta­nı in­şal­lah genç­le­ri­miz­le bir­lik­te ile­le­bet pa­yi­dar kı­la­cak­tır” dedi.
Rize Genç­lik hiz­met­le­ri Mü­dü­rü Yasin Çak­mak­çı’’ 120 gen­ci­miz ile Ri­ze­den bir­lik­te bu­ra­da va­ta­nı­mız için can­la­rı­nı 107 yıl önce feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi Al­lah-u Ekber dağ­la­rın­da anmak için bir araya gel­dik.
Vatan sa­vun­ma­sı için çık­tık­la­rı bu zorlu yolda do­na­rak şehit olan bin­ler­ce Meh­met­çik biz­le­rin unu­tul­maz ve unu­tul­ma­ya­cak bir ya­ra­sı­dır.
Bu­ra­da olup bu duy­gu­yu ya­şa­mak biz­le­re nasip oldu. Tüm şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı şad olsun. 120 gen­ci­miz ile bir­lik­te bu­ra­ya ge­le­rek bu ma­ne­vi at­mos­fe­ri ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­yan Genç­lik ve spor ba­ka­nı­mız Sn Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu’na şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz ” dedi.
Şe­hit­le­ri anmak için ger­çek­leş­ti­ri­len ve yak­la­şık 10 ki­lo­met­re süren yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Ku­ran-ı Kerim oku­na­rak tüm şe­hit­ler için dua edil­di. Tür­ki­ye Şe­hit­le­riy­le Yü­rü­yor et­kin­li­ği­ne, Milli Sa­vun­ma Bal­ka­nı Hu­lu­si Akar, Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Derya Yanık, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, Kars Va­li­si Tür­ker Oğuz, Di­ya­din Kay­ma­ka­mı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Alper Balcı ile diğer pro­to­kol üye­le­ri ka­tıl­dı Tür­ki­ye’nin en büyük kamu te­şek­kül­le­rin­den bi­ri­si olan ÇAY­KUR, her et­kin­lik­te ol­du­ğu gibi sos­yal so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ola­rak, don­du­ru­cu so­ğuk­ta Sa­rı­ka­mış’ta on bin­ler­ce in­sa­na sıcak çay ikram ede­rek gö­nül­le­ri­ni fet­het­ti.
Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den ve yurt dı­şın­dan genç, yaşlı çok sa­yı­da va­tan­daş, sa­ba­hın erken sa­at­le­rin­de, “Tür­ki­ye Şe­hit­le­riy­le Yü­rü­yor” et­kin­li­ği­ne ka­tıl­mak üzere, Sa­rı­ka­mış il­çe­si­nin So­ğan­lı ve Al­la­hu­ek­ber dağ­la­rı ara­sın­da­ki Kızıl çubuk zir­ve­sin­de bir araya geldi. 1. Dünya Sa­va­şı sı­ra­sın­da, 22 Ara­lık 1914 ve 6 Ocak 1915 ara­sın­da Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu ile Rus İmpa­ra­tor­lu­ğu ara­sın­da ger­çek­le­şen Sa­rı­ka­mış Ha­re­kâ­tı’nın 107. yıl dö­nü­mün­de şe­hit­le­ri­miz du­alar­la anı­lı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU