Rize’de ya­pı­lan genel ku­ru­lu mev­cut baş­kan Turan Ak­bu­lut fark­lı bir şe­kil­de ka­za­na­rak ye­ni­den mes­lek­taş­la­rı­nın gü­ve­ni­ni ka­zan­dı.

Seçim so­nun­da ye­ni­den baş­kan se­çi­len Turan Ak­bu­lut’un lis­te­si 670 oy ra­ki­bi Turan Yıl­maz’ın lis­te­si 117 oy aldı.
Rize Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Der­ne­ği (Ce­mi­ye­ti) Genel Ku­ru­lu ya­pıl­dı. İki liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut Baş­kan Turan Ak­bu­lut fark­lı ka­za­na­rak güven ta­ze­le­di.1983 yı­lın­dan beri Ce­mi­ye­tin için­de ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Turan Ak­bu­lut ’Şo­för­le­ri­mi­zin tem­sil­ci­si olan Der­ne­ği­mi­zin mut­fa­ğın­dan ge­li­rim. 1983 yı­lın­dan beri bu­ra­da ça­lış­tım. Bütün mes­lek­taş­la­rı­mın ih­ti­yaç ol­du­ğun­da hep ya­nın­da ol­mu­şum­dur.2018 de ilk kez se­çil­di­ğim­de bütün ar­ka­daş­la­rı­ma eşit dav­ra­na­rak ka­li­te­li hiz­met ya­pa­ca­ğı­mı­za söz ver­miş­tim. Bütün eki­bim­le biz bir aile­yiz ’dedi.
Yeni se­çi­len yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri,
ASİL
İsmail Uzun­sa­kal, Meh­met Türüt, Mu­ham­met Kaz­dal, Fikri Yıl­maz, Şeref Benli, Sadık Ka­ra­li, Sul­tan Top­tan, Adem Kes­kin
YEDEK ÜYELER
Sabri Deniz, Ali Taşçı, Nu­red­din Yıl­dız, Sü­ley­man Ka­zan­cı, Hızır Kaz­dal, İsmail Hakkı Er, Fatih Kork, Halim Türüt, Ahmet Ali Demir
DENETİM KU­RU­LU-ASİL
Hayri Kaya, Salih Kü­çü­kay­dın, Fahri Öksüz
YEDEK
Ali Yıl­dız, Bekir Uzun ,Ab­dül­ke­rim Türüt


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU