Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Ayak Te­ni­si Tur­nu­va­sı 03-06 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ve aka­de­mis­yen­le­rin ka­tı­lım gös­ter­di­ği tur­nu­va­da 32 takım kı­ya­sı­ya ya­rış­tı.
Eleme usulü ya­pı­lan tur­nu­va 3 Ocak Pa­zar­te­si günü baş­la­dı ve 6 Ocak Per­şem­be final mü­sa­ba­ka­la­rıy­la sona erdi.
Mü­sa­ba­ka­lar so­nu­cun­da bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü Kar­buz Fa­mily ta­kı­mı ka­za­nır­ken ikin­ci Bi­li­min Gücü ta­kı­mı oldu. Üçün­cü­lük ödü­lü­nü ise Te­am­West ta­kı­mı ka­zan­dı. Tur­nu­va­nın en cen­til­men ta­kı­mı ise Sa­da­mo­zo ta­kı­mı ola­rak ödü­lün sa­hi­bi oldu. Bir çok spon­sor firma or­ga­ni­zas­yo­na katkı ve­re­rek spor­cu­la­rın ödül­len­di­ril­me­sin­de katkı sağ­la­mış oldu.
Tur­nu­va­nın fi­na­lin­den sonra dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Ars­lan KAL­KA­VAN, Dekan Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Fatih KAY­HAN, Spor Yö­ne­ti­ci­li­ği Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Hayri AY­DO­ĞAN, aka­de­mis­yen­ler ve öğ­ren­ci­ler ka­tı­lım gös­ter­di. Ka­za­nan ta­kım­la­ra ma­dal­ya­lar, ödül­ler ve kupa tak­dim edi­le­rek or­ga­ni­zas­yon sona erdi.


Ha­ber-Fo­to: Mu­ham­met ÇUBUK