Ga­ze­te­ci­lik, fert­le­rin, ye­rel­de ve dünya ge­ne­lin­de mey­da­na gelen ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar ol­ma­sı, top­lu­mun haber alma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı­na yar­dım­cı ol­ma­sı için önem­li ve ge­rek­li bir mes­lek­tir.
Yo­ru­cu ve yıp­ra­tı­cı bir tem­poy­la top­lum­sal olay­lar­dan afet­le­re, te­rör­den savaş ala­nı­na kadar zor, teh­li­ke­li an­lar­da ve yer­ler­de, za­man­la ya­rı­şa­rak, ge­liş­me­le­ri ha­ber­leş­ti­re­rek biz­le­re ser­vis eden ga­ze­te­ci­ler ka­mu­oyu açı­sın­dan çok önem­li bir görev yap­mak­ta­dır. İnsan hak­la­rı ve hür­ri­ye­ti­nin kul­la­nı­mı açı­sın­dan basın öz­gür­lü­ğü önem ta­şı­mak­ta­dır. Dü­şün­ce, inanç, ka­na­at ve ifade öz­gür­lü­ğü ancak basın öz­gür­lü­ğüy­le müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Ger­çek­le­rin haber ol­ma­dı­ğı yer­ler­de in­san­lar doğ­ru­dan mah­rum, ya­la­na mah­kûm ol­mak­ta­dır.
Bugün, bir­çok ko­nu­da bazı yayın or­gan­la­rın­da sağ­lık­lı ha­ber­le­rin çık­ma­ma­sı­nın se­be­bi, ka­sıt­lı haber an­la­yı­şıy­la zi­hin­le­rin per­de­len­me­si­dir. Bu ne­den­le, bütün medya men­sup­la­rı yal­nız­ca ola­nın ol­du­ğu gibi an­la­şıl­ma­sı­na ve ak­ta­rıl­ma­sı­na ara­cı­lık et­me­li­dir.
Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler, top­lu­ma doğru haber ulaş­tır­mak için ger­çek­ten ağır şart­lar­da ça­lış­mak­ta­dır. İç ka­rı­şık­lık­lar, savaş ve afet böl­ge­le­ri başta olmak üzere, bir­çok teh­li­ke­li alan ve risk­li coğ­raf­ya­lar­da zor­luk­la­rı gö­ğüs­le­ye­rek bize doğru haber ulaş­tır­ma gay­re­tiy­le za­man­la ya­rı­şan ga­ze­te­ci­ler, de­ğer­li bir görev icra et­mek­te, bir­ço­ğu bu görev sı­ra­sın­da hasta ol­mak­ta, ya­ra­lan­mak­ta hatta ca­nın­dan ol­mak­ta­dır.
Bir akıl, fikir, vic­dan işi ola­rak top­lum­sal üst ya­pı­yı be­lir­le­yen basın ça­lı­şan­la­rı mağ­dur edil­me­me­li, başta in­san­ca ya­şa­ma­la­rı­na ye­tecek ücret olmak üzere hak et­tik­le­ri il­gi­yi gör­me­li­dir.
Eği­tim-Bir-Sen ola­rak, basın ça­lı­şan­la­rı­nın, daha geniş yasal hak ve im­kân­la­ra sahip ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Hak, emek ve öz­gür­lük mü­ca­de­le­mi­ze kat­kı­da bu­lu­nan, ça­lış­ma­la­rı­mı­zın üye­le­ri­mi­ze ve top­lu­ma ulaş­ma­sı­na ve­si­le olan ba­sı­na ve onun fe­da­kâr ça­lı­şan­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­li­yor; in­san­la­rı doğru bilgi ve gü­ve­ni­lir ha­ber­le bu­luş­tur­mak için mu­ha­bi­rin­den fo­toğ­raf­çı­sı­na, edi­tö­rü­ne, zor şart­lar­da gös­ter­dik­le­ri ça­bay­la de­mok­ra­tik hak ve öz­gür­lük­ler ala­nı­nın daha da ge­niş­le­me­si­ne, güç­len­me­si­ne hiz­met eden, mesai kav­ra­mı ol­mak­sı­zın gece gün­düz de­me­den ter akı­tan basın emek­çi­le­ri­nin ‘Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü’nü teb­rik edi­yor, bu­gü­nün ça­lış­ma şart­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­ruz.