AKES-DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu der­ne­ğin ku­ru­luş amacı ve fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

“Hiçbir Engele boyun eğmeden İlk günkü aşkla hizmete devam ediyoruz”

2022 yılı için 33 adet yeni pro­je­le­ri­nin ol­du­ğu­nu, bu pro­je­le­rin için­de ilk ve en önem­li pro­je­nin “Özel in­san­la­ra özel proje” ol­du­ğun­dan bah­se­den Kan­sı­zoğ­lu, ilk ola­rak bu pro­je­ye ağır­lık ver­dik­le­ri­ni ve tüm Tür­ki­ye Hatta Av­ru­pa’da bu pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­lecek dü­ze­ye gel­di­ği­ni söy­le­di.

Diğer bir pro­je­nin ise dis­lek­si eği­tim se­mi­ner­le­ri hak­kın­da ol­du­ğu­nu an­lat­tı. “Özel İnsan­la­ra Özel Proje”den bah­se­der­ken “görme, işit­me ve okur-ya­zar­lı­ğı ol­ma­yan top­lam­da 11 mil­yo­nu bulan va­tan­da­şı­mı­zı kap­sa­ya­cak bu pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, der­ne­ği­mi­zin en büyük ama­cı­dır” dedi.
Der­nek pan­de­mi dö­ne­min­de­ki ka­pan­ma­da bile boş dur­ma­dı, ih­ti­yaç sa­hi­bi ve en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­za yar­dım­la­rı­mız devam etti. Ri­ze-Mar­din “Kar­deş Eli” yar­dım pro­je­si ile bir­çok ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­mi­ze ula­şıl­dı.
Der­nek adına bir spor ku­lü­bü ku­ru­la­ca­ğın­dan da bah­se­den Kan­sı­zoğ­lu “eği­tim, kül­tür, spor ve yar­dım­laş­ma bir­bi­rin­den ay­rı­la­maz bir bü­tün­dür, biri ol­maz­sa di­ğe­ri olmaz” dedi.
Dev­le­tin va­tan­da­şı­na ver­di­ği hak­lar­dan bah­se­den Kan­sı­zoğ­lu, va­tan­daş­la­rın hak­la­rı­nı ara­mak için Aile ve Sos­yal hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı­nın say­fa­la­rı­nı takip ede­rek ih­ti­yaç­la­rı ne ise kay­ma­kam­lık ve be­le­di­ye­ler ara­cı­lı­ğıy­la ula­şa­bi­le­ce­ği­ni an­lat­tı.
Rize’de ya­şa­nan de­ği­şim­den de bah­se­den Kan­sı­zoğ­lu fi­zi­ki de­ği­şim dö­nü­şü­mün yanı sıra sos­yal alan­lar­da da de­ği­şi­min şart ol­du­ğu­nu söy­le­di. Si­ya­set­çi, kurum ve STK’lar bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de Rize’nin so­run­la­rı­na el at­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ka­lı­cı pro­je­ler­de, yet­ki­li idari amir­le­rin muh­tar, STK’ ların hal­kın ileri ge­len­le­riy­le bir araya gelip, on­lar­dan da fikir alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Kansı­zoğ­lu, bu sa­ye­de hal­kın ger­çek so­run­la­rı­nı öğ­ren­mek­te ve gelen eleş­ti­ri­le­re de cevap ve­re­rek hızlı bir şe­kil­de ko­nu­ya çözüm üre­ti­le­ce­ği­ni söy­le­di.
Eko­no­mi ile il­gi­li ko­nu­la­ra de­ği­nen Kan­sı­zoğ­lu va­tan­daş­la­rın stok yap­ma­ya yö­nel­me­si­nin ge­rek­siz ol­du­ğu­nu, alış­ve­ri­şi­ni bi­linç­li yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve bu zorlu sü­reç­te küçük es­na­fa yö­nel­me­le­ri­nin hem kendi büt­çe­le­ri hemde ma­hal­le es­naf­la­rı­nın ar­ka­sın­da dur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

Ha­ber-Mer­ke­zi