Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı, ‘Ak­lın­la Ve­rim­li Yaşa’ pro­je­si kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­ra gön­der­di­ği SMS’te ener­ji­nin ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı çağ­rı­sı yaptı. Elekt­ri­ğe gelen yüklü zam­lar dü­şü­nül­dü­ğün­de, gelen mesaj hayli ‘ma­ni­dar.’

Yıl­ba­şı ge­ce­sin­den iti­ba­ren ge­çer­li olmak üzere elekt­rik­te yüzde 52 ile yüzde 130 ara­sın­da de­ği­şen oran­lar­da zam ya­pıl­dı. Son zamla bir­lik­te ko­nut­lar­da kul­la­nı­lan ki­lo­vat­sa­at (kWh) elekt­ri­ğin be­de­li, Ocak 2018’den bu yana yüzde 370 ora­nın­da art­mış oldu.
Yeni zam­lar­la bir­lik­te ka­de­me­li tü­ke­tim sis­te­mi dev­re­ye alın­dı. Böy­le­ce, her tü­ke­ti­ci grubu kendi tü­ket­ti­ği kadar fa­tu­ra öde­yecek.
Aylık tü­ke­tim­de 150 kWh sınır ola­rak be­lir­le­nir­ken, mes­ken­ler­de 150 kWh’ye kadar olan tü­ke­tim mik­tar­la­rı için vergi dahil fiyat 1.37 TL/ kWh oldu. 150 kWh’nin üs­tün­de­ki tü­ke­tim için de 2.07 TL/ kWh fiyat uy­gu­la­na­cak.
Ba­kan­lık­tan ‘akıl’ me­sa­jı
Söz ko­nu­su zam­lar halen tar­tı­şıl­ma­ya devam eder­ken, Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı va­tan­daş­la­ra bugün bir SMS gön­der­di. Me­saj­da, ”Ener­ji­ni ve­rim­li kul­lan”, ”Ak­lın­la ve­rim­li yaşa” ifa­de­le­ri yer aldı.

Haber Merkezi