Trab­zon’un Ak­ça­abat il­çe­sin­de 36 bin 400 met­re­ka­re­lik alan­da ya­pı­mı devam eden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Mü­dür­lü­ğü yer­leş­ke­si­nin bu yıl içe­ri­sin­de ta­mam­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Yıl­dız­lı Ma­hal­le­si’nde geçen yıl te­me­li atı­lan ve top­lam 5 ana bi­na­dan olu­şa­cak yer­leş­ke içe­ri­sin­de mü­da­ha­le hiz­met­le­ri, mü­dür­lük, AFAD yö­ne­tim mer­ke­zi, eği­tim mer­ke­zi, eği­tim alan­la­rı, mi­sa­fir­ha­ne, he­li­kop­ter pisti, havuz, kule ve köpek ba­rı­nak­la­rı gibi alan­lar­da yer ala­cak.
İl AFAD Yö­ne­tim Mer­ke­zin­de­ki yapım ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­yen İl AFAD Mü­dü­rü Ömer Kı­rat­lı, firma yet­ki­li­le­rin­den bilgi aldı.
Kı­rat­lı, İl AFAD Mü­dür­lü­ğü­nün 2009 yı­lın­dan beri Trab­zon’da fa­ali­ye­ti­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, ku­ru­mun ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Tür­ki­ye’nin her­han­gi bir ye­rin­de ger­çek­le­şen afet­le­rin il­ler­de de ko­or­di­nas­yo­nu­nun AFAD ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü dile ge­ti­ren Kı­rat­lı, “Dünya var ol­du­ğun­dan beri doğa olay­la­rı mey­da­na gel­mek­te ve in­san­lar da bu olay­lar­dan et­ki­len­mek­te­dir.


Son yıl­lar­da da ül­ke­miz­de dep­rem, sel, he­ye­lan, çığ ve öze­lik­le orman yan­gın­la­rın­dan zarar gördü.” dedi.
Kı­rat­lı, son yıl­lar­da afet­le­rin art­ma­sın­dan do­la­yı AFAD ku­ru­mu­nun daha da ön plana çık­tı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek, buna göre eği­tim­le­ri yay­gın­laş­tır­dık­la­rı­nı ve ku­ru­mun ta­nı­nır­lı­ğı­nın art­tı­ğı­nı ak­tar­dı.
Mev­cut İl AFAD Mü­dür­lü­ğü­nün Ya­lın­cak Ma­hal­le­si’nde Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kam­pü­sün­de hiz­met ver­di­ği­ni işa­ret eden Kı­rat­lı, şun­la­rı kay­det­ti: “2022 yı­lı­nın Ağus­tos ayın­dan sonra 36 bin 400 met­re­ka­re üze­ri­ne ya­pı­lan yer­leş­ke­de hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. Ya­pı­mı ta­mam­lan­dı­ğın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin en büyük İl AFAD Mü­dür­lü­ğü yer­leş­ke­si ola­cak. Şu­an­da in­şa­atı devam eden 4 bi­na­mız var. Bir de var olan bir bi­na­mız var. Var olan bi­na­mı­zın ta­di­la­tı ya­pı­la­rak eği­tim mer­ke­zi ola­rak hiz­met ve­recek.
Diğer 4 bi­na­mız da Afet Yö­ne­tim Mer­ke­zi mü­da­ha­le hiz­met­le­ri, mü­dür­lük bi­na­sı ve mi­sa­fir­ha­ne ola­rak ta­sar­lan­dı. İnşa­at­lar bu şe­kil­de devam edi­yor. Bu yıl baş­la­yan in­şa­atı­mız yak­la­şık 10 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip. İnşal­lah 2022’nin Ağus­tos ayın­da da mü­te­ah­hit fir­ma­nın bize ver­di­ği sü­re­de mer­ke­zi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız.”
Kı­rat­lı, in­şa­atın bit­ti­ğin­de Trab­zon’daki tüm afet­le­rin yö­ne­ti­le­ce­ği bir mer­kez ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Ama aynı za­man­da böl­ge­de de afet eği­tim­le­ri­nin en yoğun ya­pı­la­ca­ğı bir alan ola­cak. Çünkü bizim afet eği­tim mer­kez­le­ri­miz, onun ha­ri­cin­de eği­tim alan­la­rı­mız, köpek ba­rı­nak­la­rı­mız ve on­lar­la il­gi­li eği­tim alan­la­rı­mız da ola­cak. Do­la­yı­sıy­la bu böl­ge­de eği­tim­le­rin yoğun ya­pı­la­ca­ğı bir kam­püs ola­cak.” diye ko­nuş­tu.
Mer­kez­de he­li­kop­ter pis­ti­nin de ya­pı­mı­nın devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Kı­rat­lı, “Acil du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­sı açı­sın­dan he­li­kop­ter pisti, drone eği­tim alanı ta­sar­lan­dı. Bun­lar­da pro­je­nin içe­ri­sin­de yer ala­cak. Ama in­şal­lah afet­ler ol­maz­da biz­le­re de ih­ti­yaç olmaz.” te­men­ni­sin­de bu­lun­du.
Kı­rat­lı, ge­lecek yıl Afet Far­kın­da­lık Eği­tim­le­ri­nin ve gö­nül­lü ça­lı­şan­la­rın eği­tim­le­ri­nin devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zı eği­tim­le­re ve gö­nül­lü ol­ma­ya davet edi­yo­ruz. Her an afete ha­zır­lık­lı olmak lazım.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi