Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, Üs­kü­dar Ri­ze­li­ler Der­ne­ği­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu prog­ra­ma ka­tıl­dı.

Dü­zen­le­nen prog­ra­ma ka­tı­lan­lar ara­sın­da Üs­kü­dar İlçe Kay­ma­ka­mı, Üs­kü­dar Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Ga­zi­an­tep Şa­hin­bey Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve Ça­ye­li Der­nek­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı­nın yanı sıra hem­şeh­ri­le­ri­miz yer aldı. Geniş ka­tı­lım ile ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­da Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ ko­nuş­ma ger­çek­leş­ti­re­rek mi­sa­fir­ler ile prog­ra­mı dü­zen­le­yen Üs­kü­dar Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Sayın Hasan TEK’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI