Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dü­rü (ÇAY­KUR) Yusuf Ziya Alim, 2022 yı­lın­da 630 mev­sim­lik işçi alı­na­ca­ğı­nı söy­le­di.

Alim, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “ÇAY­KUR ola­rak Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın is­tih­dam çağ­rı­sıy­la son yıl­lar­da yap­tı­ğı­mız gibi 2022 yı­lın­da, 2021 yı­lın­da emek­li olan işçi sa­yı­sı kadar işçi alımı yap­mak­ta­yız. 2021 yı­lın­da emek­li olan 600 işçi ye­ri­ne 2022 yı­lın­da aynı sa­yı­da ve 30 en­gel­li olmak üzere top­lam­da 630 işçi alımı ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.” dedi.
Alim, işçi alım ko­şul­la­rı­nın İŞKUR üze­rin­den du­yu­ru­la­ca­ğı­nı ifade etti.


Haber Merkezi