Biz De Varız Der­ne­ği’nden ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da; Proje tek­lif aşa­ma­sın­da mikro öl­çek­li bir proje ola­rak dü­şü­nül­dü­ğü için mak­si­mum 120 ki­şi­lik hedef gu­ru­bu be­lir­len­miş­ti. Eği­tim­ler baş­la­dık­tan sonra hem proje eği­tim ma­ter­yal­le­ri­ne hem de eği­tim prog­ra­mı­na büyük bir ilgi gör­müş­tür. Bu ilgi ve ala­ka­yı geri çe­vir­me­mek için proje fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tıl­ma­yı is­te­yen bütün ka­tı­lım­cı­la­rın baş­vu­ru­su kabul edil­miş ve top­lam hedef gu­ru­bu sa­yı­sı 205’e yük­sel­til­miş­tir. Böy­le­ce her ka­tı­lım­cı­nın baş­vu­ru­su kabul edil­miş ve pro­je­nin çar­pan et­ki­si büyük öl­çü­de ar­tı­rıl­mış­tır.

Proje fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da top­lam 205 ka­tı­lım­cı­ya eği­tim ve bil­gi­len­dir­me se­mi­ner­le­ri ve­ril­miş­tir. Eği­tim­ler iki­şer gün sür­müş­tür. Eği­tim baş­lık­la­rı çok genel ola­rak dü­şü­nül­dü­ğün­de ‘’Kadın Dostu Şehir Uy­gu­la­ma­la­rı’’, ‘’Kadın Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si’’, ‘’Kadın Ve Kız Ço­cuk­la­rı­nın Hak­la­rı’’ ve “En­gel­li Kadın Hak­la­rı’’ndan oluş­mak­ta­dır. Proje kap­sa­mın­da ay­rı­ca 130 adet eği­tim dos­ya­sı, 500’er adet bro­şür ve pos­ter ha­zır­lan­mış ve ço­ğal­tıl­mış­tır.
Der­ne­ği­miz ve proje or­ta­ğı­mız, bu pro­je­nin sür­dü­re­bi­lir­li­ği için 2022 yı­lın­da da bir­çok et­kin­lik bir­lik­te yap­ma­yı pren­sip­te an­laş­ma yap­mış­tır.


Ha­ber-Fo­to: Ber­rin YEGEN