An­ka­ra Rize Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (RİDEF), 2022 yı­lın­da ya­pa­ca­ğı fa­ali­yet­ler ve ger­çek­leş­tir­me­yi plan­la­dı­ğı pro­je­ler­le il­gi­li görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak üzere Baş­kent­te­ki Ri­ze­li bü­rok­rat­lar­la yakın te­ma­sı­nı sür­dü­rü­yor.

Hem­şeh­ri zi­ya­ret­le­ri­ne devam eden RİDEF Genel Baş­ka­nı Mu­am­mer Bos­tan, Genel Sek­re­ter S.Gür­kan Oflu, Genel Say­man Arif Semih Köse, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Hasan Delal, Genel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Elmas Kutlu, Metin Aydın, Osman Altun, Emine Tülay Sü­lün­gür, Hasan Kı­lı­çars­lan ile De­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ahmet Cin, Rize Pa­zar­lı­lar Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bengü Şa­hin­baş, Rize Eği­tim Kül­tür Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan GSB Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğün­de Daire Baş­ka­nı Emre Kaçar ile bir­lik­te bu hafta Kredi ve Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) Genel Mü­dü­rü Recep Ali Er ile ETİ Maden Genel Mü­dür­lü­ğü İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­lik Daire Baş­ka­nı Sey­ful­lah Yıl­maz’ı ma­kam­la­rın­da zi­ya­ret etti.
KYK Genel Mü­dü­rü Recep Ali Er ile ETİ Ma­den­de Daire Baş­ka­nı olan Sey­ful­lah Yıl­maz’a Çay­kur Ri­zes­por at­kı­sı tak­dim eden RİDEF Genel Baş­ka­nı Mu­am­mer Bos­tan, “Rize Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ola­rak ba­şa­rı­lı hiz­met­le­riy­le yü­zü­mü­zü ağar­tan Kredi ve Yurt­lar Ku­ru­mu (KYK) Genel Mü­dü­rü çok de­ğer­li hem­şeh­ri­miz, bü­yü­ğü­müz Sayın Recep Ali Er’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ettik.
Ka­pı­sı­nı hem­şeh­ri­le­ri­ne her zaman açık tutan Sayın Er’e 2022 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü­müz pro­je­ler ve fa­ali­yet­ler hak­kın­da bilgi sun­duk, des­te­ği­ni is­te­dik.
Bizi çok sa­mi­mi ola­rak kar­şı­la­yıp yakın ilgi gös­te­ren Sayın Genel Mü­dü­rü­mü­ze te­şek­kür edi­yo­rum.
Yine ETİ Ma­den­de Daire Baş­ka­nı olan hem­şeh­ri­miz Sayın Sey­ful­lah Yıl­maz’a da yakın ilgi ve sa­mi­mi­ye­ti için te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. ” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Deniz Varlı