RİZE Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş,

“Türk çayı dünyaya tanıtılacak”

Akkuş, “Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da Türk ça­yı­nı ta­nı­ta­cak güzel ça­lış­ma­lar içe­ri­sin­de­yiz. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da bunun mey­ve­si­ni gö­re­ce­ğiz” dedi.

RTB Mec­lis Baş­kan Yar­dım­cı­sı İbra­him Akkuş, dün­ya­nın en doğal ve sağ­lık­lı çayı olan Rize ça­yı­nın ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Akkuş, “Çay bizim sev­gi­miz, ge­le­ce­ği­miz. Çayla il­gi­li Tür­ki­ye dı­şın­da belli bir pa­za­rın ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da Türk ça­yı­nı, Rize ça­yı­nı ta­nı­ta­cak güzel ça­lış­ma­lar içe­ri­sin­de­yiz. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da bunun mey­ve­si­ni gö­re­ce­ğiz. Av­ru­pa pa­za­rın­da dökme çay, sal­la­ma çay dı­şın­da bir çay içil­mi­yor­du. Yeni yeni dökme tipi bizim iç­ti­ği­miz çay içil­me­ye baş­lan­dı. Bu bizi he­ye­can­lan­dı­ran bir ge­liş­me. Ay­rı­ca Pa­kis­tan de­di­ği­miz bir pazar yeni açıl­dı. Ciddi ma­na­da Pa­kis­tan çay alı­yor ve biz bun­dan pay ala­mı­yo­ruz. Ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da artık bunun mey­ve­le­ri­ni almak is­ti­yo­ruz. Pa­kis­tan 200 bin ton çay alı­yor. Bunun 150 bin to­nu­nu Kenya’dan diğer 50 bin to­nu­nu dı­şa­rı­dan te­da­rik edi­yor. Pa­kis­tan bizim kar­deş ül­ke­miz, çay sa­ta­mı­yo­ruz. Artık biz üre­tip, yurt dı­şı­na ihraç eden olmak is­ti­yo­ruz. Bizim için çok de­ğer­li, bunu be­nim­si­yo­ruz. Rize’de üre­te­ce­ğiz. Rize’ye katma değer sağ­la­ya­ca­ğız. Son­ra­sın­da ça­yı­mı­zı hem Tür­ki­ye’ye hem de dünya pi­ya­sa­la­rı­na sa­ta­ca­ğız” dedi. Türk ça­yı­nın kim­ya­sal zirai ilaç kul­la­nıl­ma­dan üre­til­me­si­nin ulus­la­ra­ra­sı piya­sa­lar­da öne çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ten Akkuş, “Çay bit­ki­si­nin üze­ri­ne kar yağan dün­ya­da­ki tek ülke biziz. Do­la­yı­sıy­la ha­şe­re mü­ca­de­le­si ge­rek­tir­me­yen ça­yı­mız var. Türk ça­yı­nı, or­ga­nik ya­pı­sı­nı, do­ğal­lı­ğı­nı an­la­ta­rak biz bir üst sek­men­de ta­şı­ya­bi­li­riz. İhra­ca­ta kat­kı­sı­nı da artı ola­rak de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi