Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ar­de­şen’de Kay­ma­kam­lık ve Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na birer zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak, İlçe­de­ki ya­tı­rım ve ça­lış­ma­lar hak­kın­da bri­fing aldı.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ar­de­şen’de ilk ola­rak İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı­na bir zi­ya­ret­te bu­lu­na­rak bu­ra­da, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen’den İlçe hak­kın­da bilgi aldı.

Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da ya­pı­lan top­lan­tı­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı, AK Parti İlçe Baş­ka­nı, İlden gelen Daire Mü­dür­le­ri, İl Genel mec­li­si Üye­le­ri ve İlçe er­kâ­nı ka­tıl­dı.
Bu­ra­dan Ar­de­şen Be­le­di­ye­si­ne geçen Vali Çeber; Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya’dan İlçe­de­ki biten, açı­lı­şa hazır olan, iha­le­si biten, in­şa­sı devam eden ve proje kap­sa­mın­da olan ya­tı­rım­lar ve hiz­met­ler hak­kın­da bri­fing aldı.
Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ar­de­şen Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­re­tin­de ken­di­si­ni Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Be­le­di­ye Birim Mü­dür­le­ri ve ça­lı­şan­lar kar­şı­la­dı. Rize Va­li­si Çeber, Ar­de­şen Be­le­di­ye Hiz­met bi­na­sı­nın 5. Ka­tın­da, Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ve Halk Eği­tim Mer­ke­zi kurs­la­rı­na tah­sis edi­len kurs­la­rı da zi­ya­ret ede­rek bu­ra­da; usta öğ­re­ti­ci­le­ri ve kur­si­ye­riy­le bir araya ge­le­rek, kur­si­yer­le­rin el emeği ürün­le­ri­ni in­ce­le­di. Zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da Ar­de­şen Deniz Ma­hal­le­sin­de Be­le­di­ye ön­cü­lü­ğün­de ha­yır­se­ver İş Adam­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­mı­na baş­la­nan Di­ya­ne­te Bağlı 4-6 yaş ana­oku­lu in­şa­atı­nı ve Milli Park­lar Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Fır­tı­na Zi­ya­ret­çi Mer­ke­zi ile ilçe gi­ri­şin­de bu­lu­nan Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­ne ait yö­re­sel el sa­nat­la­rı teş­hir ve satış re­yo­nu­nu zi­ya­ret etti.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Basın Bü­ro­su