ANAVATAN PARTİSİ İL BAŞKANI CEYHUN YILMAZ,

“YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR”

Ana­va­tan Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Cey­hun Yıl­maz yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da’’ son bir­kaç yıl­dır devam eden yap­rak dö­kü­mü­nün hız­lan­ma­sı ko­nu­sun­da kay­gı­la­rım gi­de­rek art­mak­ta­dır’ ’dedi.

Ana­va­tan Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Cey­hun Yıl­maz açık­la­ma­sın­da’’ Mer­hum Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz Beyin sahil yolu pro­je­si ha­ri­cin­de en büyük hiz­met­le­rin­den biri olan ve Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­mi­zin göz be­be­ği olan Tıp Fa­kül­te­miz ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz ku­rul­du­ğu yıl­dan iti­ba­ren çok hızla iler­le­me kay­de­de­rek gerek Tıp eği­ti­mi gerek sağ­lık hiz­me­ti ko­nu­sun­da Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bir marka olma yo­lun­da hızla iler­le­miş­tir. Her Ri­ze­li gibi bu iler­le­me beni de çok mutlu et­miş­tir. Ma­ale­sef bu iler­le­me­nin dur­ma­sı ve son bir­kaç yıl­dır devam eden yap­rak dö­kü­mü­nün hız­lan­ma­sı ko­nu­sun­da kay­gı­la­rım gi­de­rek art­mak­ta­dır. Yak­la­şık 20 gün önce Tıp Fa­kül­te­si has­ta­ne­sin­de ça­lı­şan dok­tor­la­rı­mı­zın son bir­kaç yılda seri şe­kil­de is­ti­fa et­ti­ği­ni yaz­mış­tım. Yıl­so­nu­na doğru 2-3 dok­to­run daha is­ti­fa ede­ce­ği bil­gi­si­ne ulaş­tım. Şu anda bile bazı branş­lar­da ye­ter­siz dok­tor sa­yı­sı se­be­biy­le mu­aye­ne ran­de­vu­su almak için 10 gün bek­le­mek ge­re­kir­ken ve po­lik­li­nik önün­de uzun kuy­ruk­lar olu­şur­ken yeni dok­tor is­ti­fa­la­rı ile bu so­ru­nun daha da bü­yü­ye­ce­ği ka­çı­nıl­maz bir ger­çek­tir. Aza­lan dok­tor sa­yı­sı so­nu­cu artan iş tem­po­su ve artan nöbet sa­yı­sı ay­rı­ca bazı branş­lar­da ekst­ra gece nö­be­ti ek­le­me ko­nu­sun­da bas­kı­la­rın ol­du­ğu ve bu hoş­nut­suz­lu­ğun is­ti­fa­la­ra neden ol­du­ğu ko­nu­şul­mak­ta­dır. Ay­rı­ca iş tem­po­su­nun art­ma­sı­na rağ­men aza­lan döner ser­ma­ye mik­ta­rı ne­de­niy­le dok­tor­la­rın kay­gı­lı ol­du­ğu ifade edil­mek­te­dir.
Onun için çağ­rı­mı bir defa daha tek­rar­lı­yo­rum. Üni­ver­si­te­mi­ze ge­lecek yeni Rek­tör Tıp dok­to­ru, viz­yon­lu ve do­na­nım­lı olmak zo­run­da­dır. Rize hal­kı­nın sağ­lı­ğı teh­li­ke­de­dir! Mev­cut prob­lem­ler bü­yür­ken bir önlem alın­ma­mak­ta­dır. Ko­nu­nun ta­kip­çi­si­niz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU