Rize’nin Yol­ve­ren kö­yün­de bu­lu­nan ta­ri­hi konak çıkan yan­gın­da kül oldu.

Alı­nan bil­gi­ye göre, Dört­yol mevki Yol­ve­ren kö­yün­de bu­lu­nan To­pa­loğ­lu Ko­na­ğı’nın içe­ri­sin­de bugün öğle sa­at­le­rin­de se­be­bi henüz bi­lin­me­yen bir ne­den­den ötürü yan­gın çıktı.
Kul­la­nıl­ma­yan ko­nak­ta çıkan yan­gı­nı ve alev­le­ri gören va­tan­daş­lar hemen 112 acil çağrı mer­ke­zi­ne ih­bar­da bu­lun­du.
İhbar üze­ri­ne Rize Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri yan­gı­na kısa sü­re­de mü­da­ha­le etti.
Yan­gın­da ta­ri­hi konak kul­la­nı­la­ma­ya­cak hale geldi.


Haber Mer­ke­zi