Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si 16 gü­ven­lik gö­rev­li­si alı mı ve per­so­nel alımı ila­nı­na çıktı. Baş­vu­ru ya­pa­cak­la­rın en az KPSS 60-65-70 pu­an­la­rı bu­lu­nu­yor ol­ma­sı is­ten­mek­te­dir. Kamu per­so­ne­li alımı ve memur alımı için Tür­ki­ye ge­ne­lin­den baş­vu­ru ala­cak.

Baş­vu­ru­lar 30 Kasım 2021 ile 14 Ara­lık 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da is­te­ni­len bel­ge­ler ile bir­lik­te şah­sen veya posta ile Üni­ver­si­te Per­so­nel Daire Baş­kan­lı­ğı­na ya­pı­la­cak­tır. Te­miz­lik gö­rev­li­si alımı: Or­ta­öğ­re­tim (lise ve dengi) ku­rum­la­rı­nın her­han­gi bir ala­nın­dan mezun olmak. KPSS 65 puan ge­re­ki­yor. Tek­nis­yen alımı: Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın ma­ki­ne tek­no­lo­ji­si ala­nı­nın bil­gi­sa­yar­lı ma­ki­ne ima­la­tı da­lın­dan ve ma­ki­ne ön li­sans prog­ra­mın­dan mezun olmak. KPSS 60 puan şartı var. Ko­ru­ma ve gü­ven­lik gö­rev­li­si alımı: Özel gü­ven­lik ve ko­ru­ma, sa­vun­ma ve gü­ven­lik, gü­ven­lik, kamu gü­ven­lik ve asa­yi­şin sağ­lan­ma­sı, gü­ven­lik ve ko­ru­ma ön li­sans prog­ram­la­rı­nın bi­rin­den mezun olmak. KPSS 65 puan ge­rek­li­dir. Tek­nis­yen alımı: Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın elekt­rik-elekt­ro­nik tek­no­lo­ji­si ala­nı­nın gö­rün­tü ve ses sis­tem­le­ri ile ha­ber­leş­me sis­tem­le­ri dal­la­rı­nın bi­rin­den mezun olmak. 70 KPSS puanı ge­rek­mek­te­dir. Hem­şi­re alımı: Or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın hem­şi­re­lik-ebe­lik-sağ­lık me­mur­lu­ğu ala­nı­nın hem­şi­re­lik dalı me­zu­nu olmak. KPSS 70 puan is­ti­yor. Sağ­lık tek­ni­ke­ri alımı: Anes­te­zi veya anes­te­zi tek­ni­ker­li­ği ön li­sans prog­ram­la­rı­nın bi­rin­den mezun olmak. KPSS 65 puan is­ti­yor. Sağ­lık tek­ni­ke­ri alımı: Rad­yo­lo­ji, tıbbi gö­rün­tü­le­me tek­nik­le­ri ön li­sans prog­ram­la­rı­nın bi­rin­den mezun olmak. KPSS 65 puanı bu­lu­nu­yor ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Tek­nis­yen alımı: Çay eks­per­li­ği veya çay ta­rı­mı ve iş­le­me tek­no­lo­ji­si ön li­sans prog­ra­mın­dan mezun olmak. Erkek olmak ve KPSS 70 puan is­ten­mek­te­dir.


Haber Merkezi