İstan­bul’da dü­zen­le­nen 7’nci Dünya Helal Zir­ve­si ve 8’inci İslam İşbir­li­ği Teş­ki­la­tı Helal Expo fu­arı­na ka­tı­lan Çay­kur, doğal ve sağ­lık­lı çay çe­şit­le­ri­ni dünya ül­ke­le­ri tem­sil­ci­le­ri ile bu­luş­tur­du.

İslam Ti­ca­re­ti Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi (ICDT) ile İslam Ül­ke­le­ri Stan­dart­lar ve Met­ro­lo­ji Ens­ti­tü­sü (SMIIC) iş bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen 7’nci Dünya Helal Zir­ve­si ve 8’inci İslam İşbir­li­ği Teş­ki­la­tı (İİT) Helal Expo Fuarı İstan­bul Kong­re Mer­ke­zi’nde baş­la­dı.

25’ten fazla ül­ke­den milli ve bi­rey­sel ka­tı­lım­lar­la dü­zen­le­nen fu­ar­da başta gıda olmak üzere bir­çok sek­tör tem­sil­ci­si bir araya geldi.
Tür­ki­ye, Or­ta­do­ğu, Orta ve Batı Av­ru­pa, Bal­kan­lar ve Af­ri­ka başta olmak üzere tüm dün­ya­da­ki hedef pa­zar­dan bir­çok ka­tı­lım­cı­nın yer al­dı­ğı büyük fu­ar­da Çay­kur’da stan­dıy­la yer aldı. Ulus­la­ra­ra­sı aka­de­mis­yen­ler kamu ve özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin yer al­dı­ğı fuara ka­tı­lan Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya Alim, üst düzey gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di.
Genel Mü­dü­rü Alim, Bang­la­deş, Se­ne­gal, Ka­za­kis­tan, Fi­lis­tin, Rusya, Mali, Libya, Irak ve Ce­za­yir’den gelen üst düzey satın alma pro­fes­yo­nel­le­riy­le bir araya geldi.
Çay­kur adına ih­ra­cat ko­nu­sun­da önem­li ge­liş­me­le­rin ya­şan­dı­ğı gö­rüş­me­ler­de Alim, üre­ti­len doğal ve sağ­lık­lı çay­la­rın yanı sıra dün­ya­da ‘matc­ha’ ola­rak bi­li­nen Ka­ra­de­niz’in yeşil çay yap­rak­la­rın­dan özel tek­nik­le ge­liş­ti­ri­len yeşil çay pud­ra­sın­dan, ‘de­toks’ adı ve­ri­len çayı an­la­tı. Matc­ha çayı ve diğer çay çe­şit­le­ri ülke tem­sil­ci­le­ri­nin il­gi­si­ni çekti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı