İlçemizde Hamsi Festivali Düzenlendi

Ça­ye­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl ilki dü­zen­le­nen Hamsi Fes­ti­va­li va­tan­daş­la­rın yoğun ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ril­di.
Fes­ti­val­de ton­lar­ca hamsi ız­ga­ra ve yağda pi­şi­ri­le­rek ekmek içi ve ta­bak­lar­la da­ğı­tıl­dı.
Fes­ti­val­de hamsi da­ğı­tı­mı­nın yanı sıra İlçe­miz­de üre­ti­len ürün­ler de ser­gi­le­nir­ken, bir yan­dan da Kı­zı­lay’ın mobil kan top­la­ma ara­cıy­la kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nul­du.
Kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra ise il­çe­mi­zi Böl­ge­sel Ama­tör Li­gin­de tem­sil eden Ça­ye­lis­por’un for­ma­sı ve çay he­di­ye edil­di.
Pan­de­mi ne­de­niy­le er­te­le­dik­le­ri ‘Hamsi fes­ti­va­li’ et­kin­li­ği­nin ger­çek­leş­me­sin­den do­la­yı mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi “Hava şart­la­rı­nın olum­suz­lu­ğu ne­de­niy­le bir­kaç kez er­te­le­miş­tik.
Bu kez fark­lı bir çözüm bul­duk.
Kül­tür Mer­ke­zi­mi­zin ka­pı­sın­da yap­tık ki eğer hava ya­ğar­sa hemen içeri gi­re­ce­ğiz.
Şe­hir­le­rin ya­şa­yıp in­san­la­rın mutlu ola­bil­me­si için fes­ti­val­ler, sos­yal et­kin­lik­ler ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor.
Bizim bu­ra­nın de­yi­mi ile akşam na­ma­zın­dan sonra so­kak­lar­da hiç kimse kal­mı­yor.
Arzu edi­len şe­hir­le­rin 24 saat ya­şa­nı­yor, ha­re­ket­li bir halde ol­ma­sı.
Bir süre bu fes­ti­val­ler­le il­gi­li ön ça­lış­ma yap­tık ancak araya pan­de­mi gi­rin­ce er­te­len­mek zo­run­da kaldı.
Bizde tüm dünya da ol­du­ğu gibi plan­la­dı­ğı­mız et­kin­lik­le­ri­mi­zi er­te­le­dik. Nasip bu­gü­ney­miş” dedi.
Ham­si­nin Ri­ze­li­ler için bir­leş­ti­ri­ci bir güç ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel ise “Hamsi ve çay yö­re­mi­zin, ili­mi­zin önem­li un­sur­la­rı, ta­bi­ri ca­iz­se kır­mı­zı çiz­gi­si. Bizde o ham­si­nin bir­leş­ti­ri­ci gü­cün­den yola çı­ka­rak ‘Hamsi fes­ti­va­li’ adı al­tın­da be­le­di­ye­mi­zin dü­zen­le­di­ği et­kin­li­ğe ka­tı­lı­yo­ruz. So­nun­da da an­lam­lı bir şe­kil­de Kı­zı­lay’a kan ba­ğı­şı ile nok­ta­la­na­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Mer­ke­zi