Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği, Di­yar­ba­kır Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve Di­yar­ba­kır Ti­ca­ret Bor­sa­sı sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen Tür­ki­ye’nin 52 ayrı şeh­rin­den Oda­la­rın, Bor­sa­la­rın ve 175 sek­tör tem­sil­ci­si özel fir­ma­la­rın stant aç­tı­ğı “Me­zo­po­tam­ya Gurme ve Yö­re­sel Lez­zet­ler Fuarı” 16-21 Kasım 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Di­yar­ba­kır Cong­re­si­sum’da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği, Rize Be­le­di­ye­si, Rize Zi­ra­at Odası, Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası be­ra­ber ortak açı­lan stant da il­çe­mi­zin Coğ­ra­fi İşa­ret­li ürünü “Ça­ye­li Kuru Fa­sul­ye ye­me­ği” fu­ar­da mi­sa­fir ola­rak ka­tı­lım sağ­la­yan ül­ke­mi­zin dört bir ya­nın­dan gelen va­tan­daş­la­ra ikram edil­di.
İli­mi­zin onur ko­nu­ğu ol­du­ğu fu­ar­da, Rize Ça­yı­mız, Anzer Ba­lı­mız, Rize Ka­vur­ma­mız, Rize Pe­pe­çu­ra­sı, Ke­ne­vir­den üre­ti­len ürün­le­ri­miz ser­gi­len­di.
Ça­ye­li Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Meh­met Ali MERT ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma da: “16-21 Kasım 2021 ta­rih­le­rin­de Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği hi­ma­ye­le­rin­de Di­yar­ba­kır Cong­re­si­um da ve 52 fark­lı şe­hir­den 175 özel sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len fu­ar­da Rize ili ve il­çe­miz onur ko­nu­ğu ola­rak ka­tıl­dı.
Fu­ar­da il­çe­mi­zin tes­cil­li ürünü Ça­ye­li Kuru Fa­sul­ye Ye­me­ği”, Üye­miz Kadın Gi­ri­şim­ci Ko­ope­ra­ti­fi­nin üre­ti­mi­ni yap­tı­ğı Anzer Balı, ve yine il­çe­miz­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren der­nek­le­rin el işi ola­rak üre­tim yap­tık­la­rı el ürün­le­ri ser­gi­len­di.
Ay­rı­ca fu­ar­da ili­miz ve il­çe­mi­zin kül­tü­rel ve doğal zen­gin­lik­le­ri ser­gi­len­di. Ül­ke­mi­zin dört bir kö­şe­sin­den ka­tı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı fuara, tu­rizm sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren otel ve acen­te üye­le­ri­miz ve yö­re­sel ürün­ler üre­ten üye­le­ri­miz­le ka­tı­lım sağ­la­dık. İlçe­miz­de ge­liş­mek­te olan tu­rizm sek­tö­rü­nü ülke stan­dart­la­rı­na en­teg­re etmek için, dü­zen­le­nen fu­ar­la­ra ka­tı­lı­mın çok önem­li ol­du­ğu­nu.” Vur­gu­la­dı.
Yoğun bir sü­reç­te ta­mam­la­dı­ğı­mız ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­miz de biz­le­re tam des­tek olan, Ça­ye­li kuru fa­sul­ye ye­me­ği­ni hem ta­nı­tan hem de zi­ya­ret­çi­le­re ik­ram­da bu­lu­nan Hüs­rev lo­kan­ta­la­rı An­ka­ra şu­be­si sa­hi­bi Mu­ham­met Hüs­rev’e, stan­dı­mı­zı en iyi şe­kil­de di­zayn edip spon­so­ru­muz ola­rak bize tah­sis eden Net­viz­yon Media park sa­hi­bi Ce­ma­let­tin Kö­mür­cü’ye, il­çe­mi­zin ta­nı­tım film­le­ri­ni bize sağ­la­yan Haber 53 sa­hi­bi Ali Kemal Atik’e ve bunun ya­nın­da biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­yan başta Ça­ye­li Kay­ma­ka­mı Meh­met Öz­türk’e, Ça­ye­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Hakkı Çift­çi’ye ve il­çe­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği An­ka­ra da görev yapan bir­çok bü­rok­rat­la­ra ve biz­le­re te­vec­cüh gös­te­rip stan­dı­mı­zı zi­ya­ret eden ka­tı­lım­cı­la­ra şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Ama­cı­mız bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de il­çe­mi­zi her plat­form­da ile­ri­ye ta­şı­mak ve Gayri Safi Milli Ha­sı­la­dan alı­na­cak pa­yı­mı­zı ar­tır­mak­tır. Bu bağ­lam­da biz­le­re maddi ve ma­ne­vi des­tek olan her­ke­se gö­nül­den şük­ran­la­rı­mı su­na­rım” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Osman DOĞRU