KOAH Tür­ki­ye’de en çok ölüme neden olan üçün­cü has­ta­lık ko­nu­mun­da. Nefes dar­lı­ğı, ök­sü­rük ve bal­gam be­lir­ti­le­riy­le ken­di­ni gös­te­ren KOAH’ın iler­le­yi­şi, erken tanı ko­nul­ma­sı­nın yanı sıra tütün kul­la­nı­mı gibi risk fak­tör­le­rin­den uzak­laş­mak­la dur­du­ru­la­bi­li­yor. KOAH Has­ta­la­rı Der­ne­ği, Ast­ra­Ze­ne­ca’nın ko­şul­suz des­tek­le­riy­le ha­ya­ta ge­çir­di­ği “KOAH’a Karşı Çal Bi’ Islık” kam­pan­ya­sıy­la has­ta­lı­ğa yö­ne­lik far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma­yı he­def­li­yor.

Ak­ci­ğer­ler­de­ki hava yol­la­rı­nın da­ral­ma­sı­na bağlı ge­li­şen KOAH (Kro­nik Obst­rük­tif Ak­ci

­ğer Has­ta­lı­ğı), dün­ya­da mil­yon­lar­ca in­sa­nın sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden kü­re­sel bir halk sağ­lı­ğı so­ru­nu ola­rak var­lı­ğı­nı sür­dü­rü­yor.
“KOAH’a Karşı Çal Bi’ Islık” slo­ga­nı­nı be­nim­se­yen KOAH Has­ta­la­rı Der­ne­ği, ha­ya­ta ge­çir­di­ği kam­pan­ya ile KOAH’ın ön­le­ne­bi­lir bir has­ta­lık ol­du­ğu ve KOAH has­ta­la­rı­nın doğru te­da­vi ile ka­li­te­li bir yaşam sü­re­bi­le­ce­ği me­sa­jı­nı ve­ri­yor.
KOAH ta­nı­sı için soluk testi şart KOAH Has­ta­la­rı Der­ne­ği’nin KOAH far­kın­da­lı­ğı­nı ar­tır­ma, KOAH ta­nı­sı alan has­ta­la­rın eği­tim­le­ri­ne yar­dım­cı olma ve has­ta­lar ara­sın­da da­ya­nış­ma­yı güç­len­dir­me ama­cıy­la ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­tan KOAH Has­ta­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Mecit Sü­er­dem, Dünya KOAH Günü kap­sa­mın­da şu açık­la­ma­yı yaptı: “KOAH’ta en sık gö­rü­len hasta şi­ka­yet­le­ri nefes dar­lı­ğı, ök­sü­rük ve bal­gam çı­kar­ma­dır. KOAH ge­li­şi­mi için tüm dün­ya­da en yay­gın gö­rü­len risk fak­tö­rü tütün ürün­le­ri kul­la­nı­mı­dır. Diğer yan­dan ekmek yap­mak, yemek pi­şir­mek ve ısın­mak amaç­la­rıy­la ya­kı­lan odun, tezek ve ben­ze­ri or­ga­nik ya­kıt­la­ra bağlı ola­rak or­ta­ya çıkan çev­re­sel hava kir­li­li­ği de KOAH ris­ki­ni ciddi oran­da ar­tır­mak­ta­dır. KOAH, gü­nü­müz­de kalp damar has­ta­lık­la­rı ve in­me­le­rin ar­dın­dan üçün­cü en sık ölüm ne­de­ni­dir. Bu­nun­la bir­lik­te KOAH, te­da­vi gi­der­le­ri ve ya­rat­tı­ğı iş kaybı ile ül­ke­le­rin sağ­lık har­ca­ma­la­rı için­de önem­li bir yer tu­ta­rak top­lum­la­ra eko­no­mik açı­dan yük olu­yor. KOAH, 40 yaş üstü nü­fus­ta ge­liş­miş ül­ke­ler­de or­ta­la­ma yüzde 7, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ise yüzde 10 ila 15 oran­la­rın­da gö­rül­me sık­lı­ğı­na sahip. Has­ta­la­rın yak­la­şık üçte ikisi erken tanı al­ma­dı­ğı için gö­rül­me sık­lı­ğı­na ait ger­çek de­ğer­le­ri bi­le­mi­yo­ruz. Erken dö­nem­de tanı alan has­ta­la­rın, başta tütün ürün­le­ri kul­la­nı­mı olmak üzere za­rar­lı gaz ve toz­la­rın so­lun­ma­sı gibi risk fak­tör­le­rin­den uzak­laş­ma­la­rı du­ru­mun­da has­ta­lı­ğın iler­le­me­si ön­le­ne­bi­li­yor.
Bu ne­den­le risk gru­bun­da bu­lu­nan ve KOAH be­lir­ti­le­ri­ne sahip olan va­tan­daş­la­rı­mı­za, has­ta­lı­ğın erken ta­nı­sı için basit bir test olan soluk testi yap­tır­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz.”


Ha­ber-Fo­to: Dilek Özcan