Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Hamza Ham­za­oğ­lu’nun ka­yın­va­li­de­si Şah­si­ne Özçak vefat etti.

Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­bün in­ter­net si­te­sin­de yer alan açık­la­ma­da, “Tek­nik di­rek­tö­rü­müz Hamza Ham­za­oğ­lu’nun ka­yın­va­li­de­si Şah­si­ne Özçak’ın vefat ha­be­ri­ni derin bir üzün­tü ile öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız.
Mer­hu­me­ye Allah’tan rah­met, aile­si­ne ve se­ven­le­ri­ne baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


Haber Merkezi