Spor Toto Süper Lig’in 14. haf­ta­sın­da Kay­se­ris­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Lige kötü bir baş­lan­gıç ya­pa­rak 13 haf­ta­da 7 puan top­la­ya­bi­len Çay­kur Ri­zes­por, Kay­se­ris­por maçı ile çıkış ara­ya­cak.
Ligin so­nu­na demir atan ye­şil-ma­vi­li ekip 14. hafta kar­şı­laş­ma­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da Kay­se­ris­por’u ağır­la­ya­cak.
Maç ön­ce­si ça­lış­ma­la­rı­nı Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde, Tek­nik Di­rek­tör Hamza Ham­za­oğ­lu yö­ne­ti­min­de sür­dü­ren Çay­kur Ri­zes­por, ant­ren­ma­na ısın­ma ha­re­ket­le­ri ile baş­la­dı.
Tak­tik ça­lış­ma­sı ile devam eden ant­ren­man çift kale maç ile son buldu.
Öte yan­dan bir sü­re­dir sa­kat­lı­ğın­dan do­la­yı ant­ren­ma­na çık­ma­yan Gök­han Gönül, ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.
Ro­nal­do Men­des ise fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de ça­lış­tı.


Haber Mer­ke­zi