Bi­te­xen Tek­no­lo­ji A.Ş., Çay­kur Ri­zes­por’un yeni forma kol spon­so­ru oldu.

Bi­te­xen Tek­no­lo­ji A.Ş., Çay­kur Ri­zes­por’un yeni forma kol spon­so­ru oldu. Spon­sor­luk ve tek­no­lo­jik iş bir­li­ği an­laş­ma­sı Bi­te­xen Tek­no­lo­ji A.Ş. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Cenk Erdem ve Çay­kur Ri­zes­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Selim Se­li­moğ­lu’nun yer al­dı­ğı tö­ren­de im­za­lan­dı. Fin­Tek sek­tö­rü şir­ket­le­ri ara­sın­da yer alan Bi­te­xen ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da yeni forma kol spon­sor­lu­ğu ve ta­raf­tar Token iş bir­li­ği an­laş­ma­sı im­za­lan­dı. Forma kol spon­sor­lu­ğu an­laş­ma­sı Kasım 2021 iti­ba­rıy­la 1,5 yıl bo­yun­ca devam edecek. An­laş­ma kap­sa­mın­da Bi­te­xen Di­ji­tal Var­lık Alım Satım Plat­for­mu’nda Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü adına RİZE Token da lis­te­le­necek. İmza tö­re­nin­de ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Baş­kan Yar­dım­cı­sı Selim Se­li­moğ­lu, ku­lü­be yeni kay­nak­lar oluş­tur­ma, kendi ayak­la­rı üze­rin­de durma ve ge­le­ce­ğe sağ­lam te­mel­ler ata­bil­me adına RİZE Token’ı çok önem­se­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu ko­nu­da ilk­ler­den biri olmak gurur ve­ri­ci. Ba­şa­rı­lı ve güçlü Ri­zes­por için öz­ve­ri ile ça­lı­şı­yo­ruz. Rize Token’ın iyi bir ya­tı­rım ola­ca­ğı­na inan­cı­mız tam. Bu iş bir­li­ği için Bi­te­xen’e te­şek­kür edi­yo­ruz” dedi.
“FUT­BOL VE KRİPTO DÜN­YA­SI­NI BİRLEŞTİRMEYE VE GELİŞMEYE DEVAM EDE­CEĞİZ.”
Bi­te­xen Tek­no­lo­ji Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kemal Cenk Erdem ise “Çay­kur Ri­zes­por ile bu an­laş­ma­yı yap­mak­tan çok mut­lu­yuz. Bi­te­xen ola­rak Çay­kur Ri­zes­por ta­raf­tar­la­rı­nın RİZE Token’a gös­te­re­ce­ği il­gi­den en ufak şüp­he­miz yok. Baş­ka­nı­mız Tahir Kıran’a gös­ter­di­ği büyük ilgi ve te­vec­cüh­le­ri için te­şek­kür ede­riz. Tür­ki­ye’nin en geniş ürün yel­pa­ze­si­ne ve işlem çe­şit­li­li­ği­ne sahip Bi­te­xen ola­rak, fut­bol ve krip­to dün­ya­sı­nı bir­leş­tir­me­ye ve ge­liş­me­ye devam ede­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi