Prog­ram Öğ­ret­me­ne­vi Önün­de­ki Ata­türk Anı­tı­na Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan Ça­ye­li Öğ­ret­me­ne­vi Sa­lo­nun­da devam eden prog­ram Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Marşı ile baş­la­dı.

Kut­la­ma prog­ra­mı­na İlçe Kay­ma­ka­mı­mız Sayın Mu­ham­met Fatih DEMİREL, İlçe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın İsmail Hakkı ÇİFTÇİ, Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. YIL­MAZ GEÇİT, Ça­ye­li İlçe Pro­to­kol men­sup­la­rı, emek­li ve gö­rev­de­ki öğ­ret­men­ler ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.
Prog­ram İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz Hü­se­yin ŞAHİN’in öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin öne­mi­nin vur­gu­lan­dı­ğı ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan aday öğ­ret­men­le­rin yemin tö­re­ni ya­pıl­dı.
İlçe­miz­den bu yıl iti­ba­rı ile emek­li olmuş öğ­ret­men­le­ri­mi­ze Hiz­met Şeref Bel­ge­le­ri tak­tim edil­di. Ora­tor­yo gös­te­ri­si ya­pıl­dı. Daha sonra Öğ­ret­men­ler günü mü­na­se­be­tiy­le dü­zen­le­nen resim, şiir ve kom­po­zis­yon dal­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze he­di­ye­le­ri ve­ril­di.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI