“Ca­ve­man” ka­rak­te­ri­nin ya­ra­tı­cı­sı Türk dünya çi­ze­ri Tay­yar Özkan, tüm dün­ya­da aynı anda sa­tı­şa su­nu­lan ulus­la­ra­ra­sı dile sahip “The Age Of The Ca­ve­man 2” adlı ki­ta­bı­nın ikin­ci­si ile Av­ru­pa satış re­ko­ru kırdı.

Dün­ya­nın en ünlü çi­zer­le­ri­ni bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ran İngil­te­re men­şe­ili Mar­ko­sia Ya­yı­ne­vi’nden çıkan ve Eylül ayın­da dünya ki­tap­çı­la­rın­da­ki raf­lar­da ye­ri­ni alan “The Age Of The Ca­ve­man 2”, ilk ayın­da Av­ru­pa’da bu­gü­ne kadar sa­tı­şa çıkan ya­zı­sız an­la­tı­ma da­ya­lı glo­bal dil kul­la­nan çiz­gi­sel ya­yın­lar ara­sın­da satış ra­ka­mıy­la ilk sı­ra­ya otur­du.
Ro­bo­tik yaşam ile ilkel ya­şa­mın har­man­lan­dı­ğı “The Age Of The Ca­ve­man 2”, okur­la­rı­nı tıpkı “Simp­son­lar” çizgi fil­min­de ol­du­ğu gibi ge­le­cek­te ola­cak olay­lar­dan ha­ber­dar edi­yor.
Ünlü çizer Tay­yar Özkan, yazar ve ka­ri­ka­tü­rist Joker Abdul’un Yo­utu­be ka­na­lı için ger­çek­leş­tir­di­ği 1 sa­at­lik söy­le­şi­de, “Tek­no­lo­ji ile sa­na­tı har­man­la­ma­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­na, Q Ku­şa­ğı’nın dün­ya­yı dev­rim ni­te­li­ğin­de de­ğiş­ti­re­ce­ği­ne, in­san­la­rın için­de­ki şid­det dür­tü­sü­nün Cy­borg-İnsan sen­te­zi ile aza­la­ca­ğı­na” da de­ğin­di. “The Age Of The Ca­ve­man” se­ri­si­nin 1. ve 2. ki­ta­bı, ki­ta­bın ya­yı­ne­vi­ne ait http://www.​mar­ko­sia.​com web si­te­si üze­rin­den de on­li­ne ola­rak satın alı­na­bi­li­yor.

Ha­ber-Fo­to: Ab­dul­lah Ko­çoğ­lu