Slims­tock ve Lo­jis­tik Der­ne­ği (LODER) or­tak­lı­ğı ile dü­zen­le­nen “Tür­ki­ye’nin En Et­ki­li Te­da­rik Zin­ci­ri Pro­fes­yo­nel­le­ri” ödül tö­re­ni, sek­tö­rün önem­li isim­le­ri­ni ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Bu yıl ye­din­ci­si dü­zen­le­necek olan ödül tö­re­ni bugün saat 14:00’te on­li­ne ola­rak ger­çek­le­şecek.

Top­lam­da 150’nin üze­rin­de şir­ke­tin baş­vur­du­ğu tö­re­ne, ulus­la­ra­ra­sı alan­da ta­nın­mış fir­ma­la­rın üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri ka­tı­la­cak.
Her yıl önem­li ko­nuş­ma­cı­la­rın yer al­dı­ğı tö­ren­de, bu yıl da Pe­ga­sus Hava Yol­la­rı CEO’su Meh­met Tev­fik Nane ko­nuş­ma­cı ola­rak yer ala­cak.
Ödül tö­re­nin­de lis­te­nin açık­lan­ma­sı­nın yanı sıra, ka­za­nan pro­je­le­rin sa­hip­le­ri de ödül­le­ri­ne ka­vu­şa­cak.
Jüri üye­le­ri ile pro­je­le­ri­ni on­li­ne plat­form­da pay­la­şa­cak olan aday­lar, “En Sür­dü­rü­le­bi­lir / Di­renç­li”, “En Tek­no­lo­jik”, “En Ye­ni­lik­çi” ve “En Etkin/Et­ki­li” olmak üzere 4 fark­lı dalda ya­rı­şa­cak. Pro­je­ler, LODER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Tan­yaş, LODER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Gül­çin Bü­yü­köz­kan, IN­SE­AD Üni­ver­si­te­si Te­da­rik Zin­ci­ri Yö­ne­ti­mi Prog­ra­mı Aka­de­mik Di­rek­tö­rü Prof. Dr. Enver Yü­ce­san, Türk Hava Yol­la­rı CCO’su Tur­han Özen ve Kum­port CCO’su Erhan Tunç­bi­lek’ten olu­şan jüri he­ye­ti ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek.
Or­ga­ni­zas­yo­nun ev sa­hi­bi, Slims­tock Tür­ki­ye Genel Mü­dü­rü Son­gül Sezer ’Tür­ki­ye’nin En Et­ki­li Te­da­rik Zin­ci­ri Pro­fes­yo­nel­le­ri’’ lis­te­si­nin öne­mi­ni şöyle an­lat­tı: ‘’ Te­da­rik Zin­ci­ri­nin her geçen yıl gi­de­rek artan et­ki­si son iki yılda pan­de­mi ne­de­ni ile çok daha net ola­rak idrak edil­di.
Şir­ket­ler daha çevik, daha di­renç­li ve sür­dü­re­bi­lir bir Te­da­rik Zin­ci­ri ya­pı­sı­na sahip ola­bil­mek için ih­ti­yaç du­yu­lan pro­je­le­ri ve tek­no­lo­jik ge­rek­si­nim­le­ri iş plan­la­rın­da ilk sı­ra­ya al­ma­ya baş­la­dı­lar.
Gerek kendi şir­ket­le­ri­ne ge­rek­se Türk eko­no­mi­si­ne kat­tık­la­rı de­ğer­ler ile sek­tör ça­lı­şan­la­rı­na ilham kay­na­ğı olan Tür­ki­ye’nin en et­ki­li Te­da­rik Zin­ci­ri pro­fes­yo­nel­le­ri ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ba­şa­rı­lı pro­je­le­ri­ni bu et­kin­lik­te ka­mu­oyu ile pay­laş­ma im­kâ­nı bu­la­cak­lar.’’
Geç­ti­ği­miz se­ne­ler­de P&G, Uni­le­ver, Turk­cell, Bosch, Car­re­fo­ur­sa, e-be­bek, Ec­za­cı­ba­şı, Ar­çe­lik, Do­ğa­dan, Flo, Tadım, Pfi­zer ve Ülker gibi önem­li şir­ket­le­rin ka­tıl­dı­ğı ödül tö­re­ni­ne ka­tı­lım için ka­yıt­lar hala devam edi­yor.
Et­kin­li­ğe ka­tıl­mak is­te­yen tüm sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri Slims­tock Tür­ki­ye sos­yal medya he­sap­la­rı ve SCP Club web si­te­si üze­rin­den eri­şe­bi­le­cek­le­ri ka­tı­lım form­la­rı­nı dol­dur­duk­la­rı tak­dir­de, ken­di­le­ri­ne ile­ti­lecek link üze­rin­den et­kin­li­ği iz­le­ye­bi­le­cek­ler.


Ha­ber-Fo­to: Teni Tapik