Müş­te­ri­le­ri­ne hızlı ve ka­li­te­li hiz­met­ler­de bu­lun­mak is­te­yen şir­ket­ler, bu ih­ti­ya­cı kar­şı­la­mak içim ve­rim­li­li­ği yük­sek ve hızlı per­for­mans veren tek­no­lo­ji­le­re baş­vu­ru­yor. Tür­ki­ye’deki tek tem­sil­ci­si Ere­te­am olan Da­ta­Ro­bot uy­gu­la­ma­sı, şir­ket­le­rin hız ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar­ken aynı za­man­da ge­le­ce­ğe dönük doğ­ru­luk oranı yük­sek tah­min­ler­de bu­lu­nu­yor. Ma­ki­ne öğ­ren­me sü­re­ci­ni hız­lan­dı­ran ileri ana­li­tik prog­ra­mı olan tek­no­lo­ji, çe­şit­li en­düst­ri­ler­den 1000’den fazla şir­ket ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor. Sek­tö­rün önde gelen araş­tır­ma fir­ma­la­rı, Da­ta­Ro­bot tek­no­lo­ji­si­ni ala­nın­da lider ola­rak ta­nım­lı­yor.

Dünya di­ji­tal­le­şi­yor ve­şir­ket­ler es­nek­lik, ça­buk­luk ve ve­rim­li­lik ko­nu­sun­da iş­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak yapay zeka uy­gu­la­ma­la­rı­na daha çok rağ­bet gös­te­ri­yor. Tür­ki­ye’deki tem­sil­ci­si Tür­ki­ye’nin ilk ya­zı­lım hiz­me­ti da­nış­man­lı­ğı ve veri ana­li­zi fir­ma­la­rın­dan Ere­te­am olan Da­ta­Ro­bot uy­gu­la­ma­sı, ma­ki­ne öğ­ren­me sü­reç­le­ri­ni hız­lan­dı­ra­rak şir­ket­le­rin hız ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar­ken aynı za­man­da ge­le­ce­ğe yö­ne­lik doğ­ru­luk per­for­man­sı yük­sek tah­min­ler ya­pı­yor. Bir ileri ana­li­tik prog­ra­mı olan Data Robot, çe­şit­li sek­tör­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren 1000’den fazla şir­ket ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor.
DA­TA­RO­BOT YAPAY ZE­K­YI HER­KESİN KUL­LA­NI­MI­NA AÇI­YOR
Da­ta­Ro­bot plat­for­mu­nu ta­nım­la­yan Ere­te­am CEO’su Kut­lay Şim­şek, “Yapay Zekâ ve ma­ki­ne öğ­ren­me­si alan­la­rın­da lider olan Da­ta­Ro­bot plat­for­mu, sek­tör ge­ne­lin­de­ki ve dünya ge­ne­lin­de­ki müş­te­ri­le­rin gü­ve­ni­lir yapay zekâ çö­züm­le­riy­le daha akıl­lı ve daha hızlı ka­rar­lar al­ma­la­rı­nı sağ­lar. Da­ta­Ro­bot, müş­te­ri­ler­le bu­lun­duk­la­rı yerde bu­lu­şur ve mev­cut her­han­gi bir bulut plat­for­mun­da, şir­ket içi veya hib­rit or­tam­lar­da yapay zekâ mo­del­le­ri oluş­tur­ma ve da­ğıt­ma öz­gür­lü­ğü sunar. Da­ta­Ro­bot plat­for­mu, veri bi­lim­ci­le­ri, iş li­der­le­ri ve ekip­le­re kadar tüm kul­la­nı­cı­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak sü­rek­li ola­rak ge­li­şir ve ku­ru­luş ge­ne­lin­de daha yö­ne­ti­le­bi­lir, or­ga­ni­ze ve et­ki­li bir iş akı­şı­na ola­nak tanır. Da­ta­Ro­bot, yapay zekâ tek­no­lo­ji­si­ni her­ke­sin kul­la­nı­mı­na aça­rak ku­rum­la­rın en zor ve kar­ma­şık so­run­la­rı­nı çöz­me­le­ri­ne ola­nak tanır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“EN İYİLER DA­TA­RO­BOT’U ALA­NIN­DA LİDER OLA­RAK TA­NIM­LI­YOR”
Ere­te­am CEO’su Kut­lay Şim­şek, Da­ta­Ro­bot’un Oto­ma­tik Ma­ki­ne Öğ­re­ni­mi ko­nu­sun­da bir dünya stan­dar­dı ola­rak kabul edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Sek­tö­rün önde gelen araş­tır­ma fir­ma­la­rın­dan biri olan For­res­ter, Da­ta­Ro­bot’u Oto­ma­tik Ma­ki­ne Öğ­re­ni­mi ko­nu­sun­da dünya stan­dar­dı ola­rak be­lir­ti­yor. Yine bir diğer pres­tij­li araş­tır­ma ku­ru­mu olan Gart­ner ise, Da­ta­Ro­bot’u ¨Aug­men­ted Analy­tics – Ar­tı­rıl­mış Ana­li­tik¨ ala­nın­da lider ola­rak ta­nım­lı­yor” dedi.

“DATA ROBOT MİLYON­LAR­CA DO­LAR­LIK TA­SAR­RUF SAĞ­LAT­TI”
IDC’nin 2020 yı­lın­da ya­yın­la­mış ol­du­ğu ‘Dünya Ça­pın­da Ge­liş­miş Ana­li­tik Pazar Ra­po­ru’nda, Da­ta­Ro­bot`un Yapay Zekâ ya­tı­rım­la­rın­dan ciddi geri dö­nüş­ler al­ma­yı he­def­le­yen şir­ket­le­re odak­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Kut­lay Şim­şek, bu şir­ket­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı­nın ya­tı­rım­la­rın­da 10 mil­yon Do­lar­dan 100 mil­yon Do­la­ra kadar varan bir katma değer gö­rül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Dünya öl­çe­ğin­de ilk 5’in içe­ri­sin­de yer alan bir Ame­ri­kan Ban­ka­sı­nın Data Robot tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de döviz dö­nü­şüm­le­ri­ni op­ti­mi­ze ede­rek, 300 mil­yon do­lar­lık ma­li­yet ta­sar­ru­fu sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Şim­şek, “17 mil­yar Dolar gelir ya­ra­tan bir ban­ka­nın, yük­sek risk­li ATM ve mev­du­at iş­lem­le­ri­ni doğru tah­min ede­rek, 24 mil­yon Do­lar­lık bir ta­sar­ruf elde etti.
Ay­rı­ca bir Fin­tech kredi şir­ke­ti­nin, müş­te­ri skor­la­ma­da sağ­la­dı­ğı ge­liş­me ile ge­li­rin­de 12 mil­yon Do­lar­lık bir artış sağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­mek is­te­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Burak Kı­la­vu­zoğ­lu