Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­kan­lı­ğın­dan Baş­kan Doç. Dr. Kazım Şahin im­za­sıy­la Peş­mer­ge­le­rin Ker­kük’e gir­me­le­ri ve asa­yi­şin Peş­mer­ge­ye dev­re­dil­me­si­ni kabul et­mi­yo­ruz de­ni­le­rek bir açık­la­ma ya­yın­lan­dı.

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin’in açık­la­ma­sı şöyle’’ Emek­li Tü­ma­mi­ral Chat Yaycı, 25 Kasım 2021 ta­ri­hin­de Peş­mer­ge güç­le­ri­nin Kadim Türk­men şehri Ker­kük’e gi­re­ce­ği­ni ve asa­yi­şin Peş­mer­ge­ye dev­re­di­le­ce­ği­ni du­yu­ra­rak “Bin­ler­ce yıl­lık Türk şehri Ker­kük res­men işgal edi­li­yor. Hem de ses­siz se­da­sız. Buna gönül da­yan­maz” dedi.
Türk De­niz­ci­lik ve Glo­bal St­ra­te­ji­ler sos­yal medya he­sa­bın­dan bilgi pay­la­şan Yaycı, “Her­ke­si tepki gös­ter­me­ye davet edi­yo­rum. Dev­le­tin il­gi­li ku­rum­la­rı­nı bütün Irak Türk­le­ri­nin der­nek­le­ri­ni, bu ko­nu­da iti­ra­za ve ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­ğı­rı­yo­rum” dedi.
Yaycı’nın bu açık­la­ma­sı üze­rin­den gün­ler geçti, İkti­dar­dan veya Mec­lis’te grubu bu­lu­nan par­ti­ler­den henüz bir ses çık­ma­dı. Irak Türk­men Cep­he­si eski baş­kanı ve Ker­kük Mil­let­ve­ki­li Erşat Sa­li­hi ise Peş­mer­ge’nin ye­ni­den Ker­kük’e yer­le­şe­ce­ği bil­gi­si­ni doğ­ru­la­dı ve “Ker­kük’e Peş­mer­ge’nin dö­nü­şü, eski gün­le­re dö­ne­ce­ği­mi­zin ha­ber­ci­si­dir. Ker­kük’teki seçim so­nuç­la­rı, Ker­kük’ün de­mog­ra­fik ya­pı­sı­nın de­ğiş­me­si­ne ve­si­le ol­ma­ma­lı­dır. Bağ­dat hü­kü­me­ti, Ker­kük’ü si­ya­si çı­kar­la­rı­na alet et­me­me­li­dir” me­sa­jı­nı ya­yın­la­dı.
Bu çağ­rı­ya Türk mil­le­ti­nin bir ferdi ve Ri­ze-Art­vin Tabip Odası Baş­ka­nı ola­rak bu işe izin ve­recek Irak­lı yet­ki­li­le­ri uya­rı­yo­rum. Asır­lar önce Ye­zit­le iş­bir­li­ği ya­pa­rak Ker­be­la’da Hz. Hü­se­yin ve ehli bey­ti­nin şehit edil­me­si­ne neden ol­du­nuz. Ancak 25 Kasım’da peş­mer­ge güç­le­ri­ne Ker­kük’ü bı­ra­ka­rak yeni Ker­be­la­la­rın ol­ma­sı­na ve Türk­men kı­yı­mı­na izin ver­me­ye­ce­ği­mi­zi be­lir­ti­rim.
Emi­nim ki dev­le­ti­miz de ya­pa­ca­ğı uya­rı­lar­la buna izin ver­me­ye­cek­tir.
Aksi tak­dir­de siz Irak­lı­lar Türk­ler için düş­man kabul edi­lip, her plat­form­da aşa­ğı­la­nıp, ter­lik fır­la­tı­la­rak rezil edi­le­cek­si­niz. Uma­rım bun­la­ra gerek kal­ma­dan ak­lı­nı­zı ba­şı­nı­za ala­rak doğru yolu bu­lur­su­nuz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU