Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu Sen­di­ka üye­le­ri­ni zi­ya­ret­te gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da mem­nu­ni­ye­ti­ni pay­laş­mak is­te­di.

Rize Ata­türk Or­ta­oku­lun­da üye­le­ri­ni zi­ya­ret eder­ken gör­dü­ğü ça­lış­ma­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­yen Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ’öğ­ren­ci­le­ri­miz karne ala­rak ta­ti­le baş­la­dı ama öğ­ret­men ve ida­re­ci ar­ka­daş­la­rı­mız oku­lun­da ça­lış­ma­ya devam edi­yor. Okul­da ar­ka­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret etmek is­te­dim. İda­re­ci ve öğ­ret­men­le­ri­miz boş otur­mak­tan­sa kol­la­rı sı­va­ya­rak sı­nıf­lar­da boya ba­da­na işi yap­ma­ya baş­la­mış. Büyük mut­lu­luk duy­dum. Öğ­ret­men yal­nız ders­te öğ­ret­men değil her yerde ve za­man­da öğ­ret­men­dir. Ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Örnek ola­cak bir ça­lış­ma­yı baş­lat­tı­lar, her şeyi dev­let­ten bek­le­me­ye­lim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU