Tür­ki­ye’de di­ji­tal­leş­me pa­za­rı­nı inşa eden Doruk, sa­vun­ma sa­na­yi­si­nin dev­le­ri­ni bu­luş­tu­ran SAHA EXPO 2021’de yer aldı. 10-13 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul Fuar Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen fu­ar­da şir­ket; KOBİ’lerin di­ji­tal­leş­me­si­ne ön­cü­lük edecek dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki Pro­Ma­na­ge Cloud, di­ji­tal dö­nü­şü­mü ku­tu­ya sığ­dı­ran Pro­Ma­na­ge Cloud Kit ve ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri­nin di­ji­tal ve­ri­ye dö­nüş­tü­rül­me­si tek­no­lo­ji­si olan Com­pu­ter Vi­si­on’ı sek­tör pro­fes­yo­nel­le­riy­le bu­luş­tur­du.

Dün­ya­da 300’den fazla fab­ri­ka­nın di­ji­tal dö­nü­şü­mü­ne reh­ber­lik eden Doruk, sek­tö­rün ge­li­şi­mi­ne des­tek olan fu­ar­la­ra ka­tı­lı­mı­nı sür­dü­rü­yor. Son ola­rak Sa­vun­ma, Ha­va­cı­lık ve Uzay Sa­na­yi Fuarı SAHA EXPO’da üre­tim ope­ras­yon­la­rı­nın yö­ne­ti­mi­ni di­ji­tal­leş­ti­ren tek­no­lo­ji­le­ri­ni ta­nı­tan şir­ket, ka­tı­lım­cı­la­rın yoğun il­gi­siy­le kar­şı­laş­tı. Yerli ve milli sa­vun­ma ve ha­va­cı­lık sa­na­yi­si­nin itici gücü olmak ama­cıy­la 10-13 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da İstan­bul Fuar Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len fu­ar­da yer alan Doruk, di­ji­tal dö­nü­şüm ya­tı­rı­mı yap­mak is­te­yen pro­fes­yo­nel­le­re çö­züm­le­ri­ni ta­nıt­tı.
Di­ji­tal­leş­me­yi ku­tu­yu sığ­dı­ran tek­no­lo­ji ilgi gördü
Sa­vun­ma sa­na­yi, sivil ha­va­cı­lık ve uzay sek­tör­le­rin­de milli sis­tem­ler ge­liş­tir­mek he­de­fiy­le ha­ya­ta ge­çi­ri­len fu­ar­da zi­ya­ret­çi­le­rin yoğun il­gi­siy­le kar­şı­la­şan Doruk, di­ji­tal­leş­tir­me­de dev­rim ya­ra­tan özel­lik­le­re sahip Pro­Ma­na­ge Cloud çö­zü­müy­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­dı. Ka­tı­lım­cı­la­rın yakın mar­ka­jı­na giren bu tek­no­lo­ji, şir­ket­le­re sa­de­ce di­ji­tal­leş­me­yi değil ge­le­ce­ğin oyun ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­ma­yı va­de­di­yor. Ekst­ra ma­ki­ne ya­tı­rı­mı­na ih­ti­yaç duy­ma­dan, in­ter­net alt ya­pı­sı ile yö­ne­ti­le­bi­lir bir iş­let­me­ye sahip ol­ma­yı sağ­la­yan tek­no­lo­ji, üre­tim yö­ne­ti­mi­ni di­ji­tal­leş­ti­rir­ken seri üre­tim­de de ka­li­te­yi ko­ru­yup ve­rim­li­li­ği mak­si­mi­ze edi­yor. “Akıl­lı Fab­ri­ka Dö­nü­şü­mü­nüz Bu Ku­tu­nun İçinde” mot­to­suy­la pi­ya­sa­ya çıkan Pro­Ma­na­ge Cloud Kit ise fir­ma­la­ra dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa olsun iş­le­ri­ni; Win­do­ws, Linux, iOS ve And­ro­id ci­haz­la­rıy­la eri­şip yö­net­me yolu sağ­lı­yor.
Doğal beyin fonk­si­yo­nu­nun ma­ki­ne ver­si­yo­nu Com­pu­ter Vi­si­on
Dört gün­lük fuar sü­re­si bo­yun­ca yıl­dı­zı par­la­yan tek­no­lo­ji­ler ara­sın­da yer alan Com­pu­ter Vi­si­on de sa­vun­ma sa­na­yi­si­nin tem­sil­ci­le­ri­nin il­gi­si­ni çekti. Üre­tim ope­ras­yon­la­rı­nın yö­ne­ti­mi, idari ve ope­ras­yo­nel sü­reç­le­rin di­ji­tal­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­yan bu tek­no­lo­ji, ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri­ni an­lam­lı ve­ri­le­re dö­nüş­tü­rü­yor.
Com­pu­ter Vi­si­on; ürün ta­nı­ma/kim­lik­len­dir­me, ürün sayma, ye­ni­den iş­le­me, ma­nu­el mon­taj gibi nok­ta­lar­da ope­ras­yon adeti sü­re­si ölçme, ürün ka­li­te kont­rol ve mon­taj hattı bo­yun­ca ope­ras­yon ka­li­te uy­gun­lu­ğu­nu doğ­ru­la­mak gibi iş­lev­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Bu tek­no­lo­ji ile doğal bir beyin fonk­si­yo­nu­nun ma­ki­ne ver­si­yo­nu­nu yapan Doruk, milli sa­vun­ma sa­na­yi­si­nin ge­li­şi­mi­ne ivme ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yor.


Ha­ber-Fo­to: Has­ret De­mir­ci