Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tek­nik Bi­lim­ler MYO Elekt­rik Prog­ra­mı ve Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si İnşaat Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ve Ho­ca­la­rı ile bir­lik­te Yu­su­fe­li Ba­ra­jı ve Hidro Elekt­rik Sant­ra­lın­da tek­nik ge­zi­de bu­lu­na­rak yet­ki­li­ler­den bilgi aldı.

RTEÜ Tek­nik bi­lim­ler MYO Elekt­rik Prog­ra­mı ve Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si bö­lü­mün­den 32 öğ­ren­ci tek­nik ge­zi­si so­nu­cun­da ha­zır­la­nan bri­fing dos­ya­sın­da şu bil­gi­le­re yer verdi. Yu­su­fe­li HES 270 metre Gövde Yük­sek­li­ği ile Tür­ki­ye de 1. ve Dünya da ise 7.sı­ra­da. 2012 yı­lın­da in­şa­atı baş­la­nan Yu­su­fe­li Ba­ra­jı ve HES nin 2022 yı­lın­da su tut­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Su tut­ma­sı ve test­le­ri yak­la­şık bir yıl sü­re­cek­tir. İnce Beton kemer şek­lin­de olan baraj göv­de­sin­de 4 mil­yar metre küp beton kul­la­nıl­mış olup ima­la­tı ta­mam­lan­mış­tır. Ba­ra­jın top­lam su de­po­la­ma hacmi 2200 mil­yon metre küp tür.
3 adet 186 MW gü­cün­de tür­bin je­ne­ra­tör grubu ile top­lam 558 MW Ku­ru­lu güce sahip olup yıl­lık yak­la­şık 1888 GWh ener­ji üret­me­si ve 650 bin nü­fus­lu bir şeh­rin elekt­ri­ği­ni kar­şı­la­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir. Gaz ya­lı­tım­lı şalt sa­ha­sı ima­la­tı­nın çoğu bit­miş­tir. Sant­ral bi­na­sı Ye­ral­tı ke­sit­li Man­tar şek­lin­de olup 110 m uzun­lu­ğun­da, 30 m ge­niş­li­ğin­de ve 50 m yük­sek­li­ğin­de­dir.
Trans­for­ma­tör bi­na­sı Ye­ral­tı olup yük­sek­li­ği 21 m ge­niş­li­ği 20m uzun­lu­ğu 83 m dir. . Tür­bin ve je­ne­ra­tör­ler AND­RITZ Hydro fir­ma­sı ta­ra­fın­dan üre­til­di. AND­RITZ HYDRO bir Avus­tur­ya fir­ma­sı olup; Tür­ki­ye, Avus­tur­ya, Hin­dis­tan ve Cin’deki fab­ri­ka­lar­da de­ği­şik par­ça­la­rı üre­til­miş­tir. Gaz ya­lı­tım­lı şalt sa­ha­sı ka­pa­lı şalt ekip­man mon­taj­la­rı ta­mam­la­nıp, tüm üni­te­le­re ait sta­tor­lar daimi yer­le­ri­ne in­di­ril­di. Üçün­cü ve ikin­ci üni­te­le­re ait tür­bin çark­la­rı ile tür­bin ekip­man­la­rı­nın ana mon­ta­jı ta­mam­la­na­rak senk­ron je­ne­ra­tör ro­tor­la­rı (300 ton ağır­lı­ğın­da) daimi yer­le­ri­ne yer­leş­ti­ril­di. Sant­ral bi­na­sı Ye­ral­tı ke­sit­li Man­tar şek­lin­de olup 110 m uzun­lu­ğun­da, 30 m ge­niş­li­ğin­de ve 50 m yük­sek­li­ğin­de­dir. Güç tra­fo­la­rı Türk Malı BEST olup ima­lat­la­rı devam et­mek­te çok yakın bir za­man­da mon­taj­la­rı ya­pı­la­cak­tır.
Yu­su­fe­li ilçe mer­ke­zi ta­şı­nı­yor 3 köy su al­tın­da ka­la­cak
Yu­su­fe­li Ba­ra­jı’nda su tu­tul­ma­sıy­la Yu­su­fe­li ilçe mer­ke­zi ve 3 köy sular al­tın­da ka­la­cak­tır. Bu ne­den­le yak­la­şık 20 bin nü­fu­sa sahip Yu­su­fe­li il­çe­si­ni ta­şı­ma ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
Yu­su­fe­li Ba­ra­jı ve HES in­şa­atın­da elekt­ro­me­ka­nik iş­le­rin yüzde 90’ı ta­mam­lan­dı. Yu­su­fe­li Ba­ra­jı in­şa­atın­da baraj gövde in­şa­atı, de­ri­vas­yon tü­ne­li ve ba­tar­do­lar, baraj ula­şım yol­la­rı, tüm kazı ve des­tek­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­mış.
Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tek­nik Bi­lim­ler MYO Elekt­rik Prog­ra­mı ve Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si İnşaat Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mün­den 32 öğ­ren­ci ve ho­ca­la­rın­dan Doç. Dr. Veli Süme Baş­kan­lı­ğın­da tek­nik gezi dü­zen­le­di. Ge­zi­ye İnşaat Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ser­vet Ka­ra­su, Öğr. Gör. Adem Ka­len­der, Elekt­rik ve Ener­ji Bölüm Baş­ka­nı Öğr. Gör. Hü­se­yin Kö­soğ­lu ve ÖĞR. Gör. Özay Can eşlik etti.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU