Bu yıl Di­yar­ba­kır’da üçün­cü­sü dü­zen­le­nen Me­zo­po­tam­ya Gurme ve Yö­re­sel Lez­zet­ler Fuarı’nın onur ko­nu­ğu Rize oldu.
Rize iline ait kül­tü­rel de­ğer­le­rin ön plana çık­tı­ğı et­kin­lik­te stant­la­rı gezen Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği Münir Ka­ra­loğ­lu;
Ka­ra­li Yapım ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan Fatih Sul­tan Kar’ın ha­zır­la­dı­ğı Bir Za­man­lar Rize ki­ta­bı­na özel ilgi gös­ter­di.
TARİHE IŞIK GE­LE­CE­ĞE MİRAS
Fuara Bizim Köy Yö­re­sel Ürün­le­ri ile ka­tı­lan ve ay­rı­ca Bir Za­man­lar Rize ki­ta­bı­nın ya­yın­cı­sı olan Mus­ta­fa Ka­ra­li’dan ki­ta­bın içe­ri­ği ve amacı hak­kın­da bilgi alan Vali Ka­ra­loğ­lu;
“ki­ta­bın Rize ta­ri­hi­ne ışık tut­ma­sı ya­yın­da ya­rın­la­ra bı­ra­kı­la­cak en güzel miras ol­du­ğu­nu” be­lirt­ti.
VEFA SA­DE­CE SEMT ADI DEĞİL
Ka­ra­loğ­lu; ay­rı­ca kısa bir süre önce Va­li­lik gö­re­vi­nin yanı sıra baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü­ğü Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis ka­ra­rıy­la Ri­ze­li Eski Baş­ba­kan Ahmet Mesut Yıl­maz’ın ha­tı­ra­sı­nı kent­te ya­şat­mak için adını bir cad­de­ye ver­miş­ti…