Rize’nin ilk AVM’si Şimal’ın açı­lı­şı­na özel imza günü için, ki­ta­bı­nın söy­le­şi­si­ni ger­çek­leş­ti­ren, ga­ze­te­ci ve te­le­viz­yon prog­ram­cı­sı Şeb­nem Bur­sa­lı’yla bir­lik­te Rize’ye gelen usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz DONAT, Çay­kur ta­ri­hin­de 2021 yılı yaş çay alım­la­rın­da bu yıl 854 bin ton çay alı­mıy­la en yük­sek alım re­ko­ru kıran, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ teb­rik ve ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e yap­mış ol­du­ğu ne­za­ket zi­ya­re­tin­de ko­nu­şan usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz DONAT; “Rize’ye yıl­lar­dır gelip gi­de­rim. An­ka­ra ve İstan­bul’da ya­şa­yan Ri­ze­li­ler ve Rize’de ya­şa­yan çok sa­yı­da Ri­ze­li dost­la­rım­la yıl­lar­ca gö­rü­şür ve bu­lu­şu­ruz.
Çay­kur D.​Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin başta da Rize olmak üzere, çay ve Çay­kur bu cen­net böl­ge­mi­zin ve Rize ili­nin refah se­vi­ye­si­ni yük­sel­ten, bölge in­sa­nı­nı is­tih­dam eden en önem­li al­ter­na­tif­siz eko­no­mik ürü­nü­dür.
Son yıl­lar­da Çay­kur gerek yaş çay alım­la­rın­da, yaş çay be­del­le­ri­ni ürün satın alın­dık­tan sonar öde­me­le­ri­nin hemen ya­pıl­ma­sı ve satın alı­nan yaş yap­rak­tan her yıl üre­ti­len çok fark­lı sağ­lık­lı ürün çe­şit­le­riy­le, çay tü­ke­ti­mi­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yeni bir damak tadı ve hızlı tü­ke­tim akışı sağ­la­dı­ğı­nı her ay Ana­do­lu’nun bir­çok ilin­de fark et­mek­te­yim.
Bil­has­sa Tür­ki­ye’nin bir­çok büyük şe­hir­le­rin­de tü­ke­ti­ci­le­rin aya­ğı­na ge­tir­miş ol­du­ğu, Çay­kur Çay satış ma­ğa­za­la­rı bence çok güzel dü­şü­nül­müş bir pro­je­dir.
Bu ne­den­le sizi ve yö­ne­ti­mi­ni­zi teb­rik edi­yo­rum. “dedi.
Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; ”Ül­ke­mi­zin ge­ne­lin­de ta­nın­mış usta bir ga­ze­te­ci, ya­za­rı ola­rak siz ve be­ra­be­ri­niz­de­ki ar­ka­daş­la­rı­nı­zı, Rize ili­miz ve Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü­müz­de gör­mek­ten mut­lu­luk duy­duk.
Sizin de bu nazik zi­ya­re­ti­niz­de dile ge­tir­di­ği­niz, 2021 yı­lın­da yaş çay ta­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı ağır­lık­lı ola­rak, Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun’da yak­la­şık 204 bin aile­nin, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs sal­gını ted­bir­le­ri­ni de gö­ze­te­rek ve­rim­li ve hu­zur­lu bir yaş çay tarım se­zo­nu ge­çir­dik.
Çay­kur ola­rak 854 bin tonla ta­ri­hi­nin en yük­sek yaş çay alı­mı­nı ger­çek­leş­tir­miş olduk.
Daha ön­ce­le­ri 70 çeşit ürün yel­pa­ze­si bu­lu­na Çay­kur’da bugün, siyah, yeşil, beyaz, pudra ve de­toks çay çe­şit­le­ri­miz, didi soğuk çay içe­cek­le­ri­miz ve yeni yeni üre­ti­mi­ne baş­la­ya­ca­ğı­mız yeşil çaylı gıda ürün­le­riy­le ürün ga­mı­mı­zı 110 adet çı­kar­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz.
Özel ta­sa­rım­la Çay­kur Bölge Mü­dür­lük­le­ri­mi­zin bu­lun­du­ğu büyük şe­hir­ler­de te­şek­kü­lü­mü­ze ait yer­ler­de Çay­kur çay ta­nı­tım, satış ve tadım ma­ğa­za­la­rı­mı­zın 8’cı­sı­nı Di­yar­ba­kır’da gör­kem­li bir tö­ren­le ve ka­la­ba­lık bir tü­ke­ti­ci eş­li­ğin­de hiz­me­te açtık.
Bu il­le­ri­miz­de­ki tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin damak tat­la­rı­na uygun çay­lar üret­mek­te­yiz ve te­kir­ci­le­ri­miz bu çay­la­rı­mız büyük bir be­ğe­ni ile tü­ket­mek­te­dir­ler.
Çay­la­rı­mı­zı çok fark­lı damak ta­dın­da çe­şit­len­dir­me­miz­le kuru çay sa­tış­la­rın­da he­def­le­ri­miz­de her geçen gün önem­li ar­tış­lar ya­şa­mak­ta­yız.
Bu yılın so­nu­na kadar fiili satış ola­rak 150 bin tonu ge­çe­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz.Bu nazik zi­ya­re­ti­ni­ze çok te­şek­kür edi­yo­ruz.” dedi.
Usta ga­ze­te­ci yazar Yavuz Donat’ın, Genel Müdür Alim’i zi­ya­re­ti­ne, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı Zeki Ka­ra­oğ­lu ve Er­dinç Ha­ti­noğ­lu’da hazır bu­lun­du­lar.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI