Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu,

“Oyuncularımdan memnunum”

Kon­yas­por kar­şı­sın­da al­dık­la­rı 3-0’lık mağ­lu­bi­yet çok kötü gö­rün­se de or­ta­ya koy­duk­la­rı mü­ca­de­le­ye ba­kıl­dı­ğın­da oyun­cu­la­rın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Hamza Ham­za­oğ­lu, Spor Toto Süper Lig’in 13. haf­ta­sın­da Kon­yas­por’a dep­las­man­da 3-0 mağ­lup ol­duk­la­rı maça iliş­kin basın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bir ön­ce­ki maçta al­dık­la­rı ga­li­bi­ye­tin mo­ra­liy­le Konya’ya gel­dik­le­ri­ni ifade eden Hamza Ham­za­oğ­lu, “Kon­yas­por’un iyi bir takım ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Et­ki­li bir oyun­la­rı­nın ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Bu­ra­dan 3 puan, en kötü 1 pu­an­la dö­ne­bi­li­riz diye umut­la gel­dik. Fakat ilk da­ki­ka­lar­da ye­di­ği­miz gol bütün plan­la­rı­mı­zı de­ğiş­tir­di. Her şeye rağ­men ta­kı­mım yine re­ak­si­yon gös­ter­di ve yine mü­ca­de­le etti. Po­zis­yon­lar bul­duk ama ma­ale­sef golü bu­la­ma­dık. Kon­yas­por hak et­ti­ği bir ga­li­bi­yet aldı, teb­rik edi­yo­rum. Oyun­cu­la­rı­ma da bir şey di­ye­mem. Belki 3-0 mağ­lu­bi­yet çok kötü gö­rün­se de, or­ta­ya koy­du­ğu­muz mü­ca­de­le­ye bak­tı­ğı­mız­da oyun­cu­la­rım­dan mem­nu­num. Oyun­cu­la­rı­mı gös­ter­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin yanı sıra tes­lim ol­ma­dık­la­rı ve maçın so­nu­na kadar sa­vaş­tık­la­rı için teb­rik edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi