Rize Mer­kez Müftü Ma­hal­le­sin­de hiz­me­te açı­lan Şimal AVM’de yoğun ka­la­ba­lık HES kodu uy­gu­la­ma­sı sor­gu­la­na­rak içe­ri­ye alın­dı.Karadeniz Orkestrası eşliğinde gerçekleşen açılışa Rize halkı yoğun ilgi gösterdi.

Açı­lı­şa özel ola­rak AVM’de yer alan bir­çok fir­ma­da in­di­rim­ler ve kam­pan­ya­lar mi­sa­fir­le­re su­nul­du.
Açı­lış­ta kon­ser­ler ve­ril­di, imza gün­le­ri ya­pıl­dı ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik et­kin­lik­ler zi­ya­ret­çi­ler­le bu­luş­tu­rul­du.
Rize Ya­tı­rım A. Ş. bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­recek ve 22 bin 901 met­re­ka­re­lik bir alana ya­yıl­mış olan AVM, açık ve ka­pa­lı alan­la­rıy­la içe­ri­sin­de­ki geniş marka yel­pa­ze­siy­le her yaş ve zevk gru­bu­na uygun al­ter­na­tif­ler sun­ma­ya baş­la­dı.
Şimal AVM, kolay ula­şı­mı ve mer­ke­zi ko­nu­mu ile 2 bin 70 m2 çocuk ve genç oyun alanı, bin 909 m2 mar­ket alanı, 909 m2 yapı mar­ket alanı ve 2 bin 975 m2 si­ne­ma ala­nıy­la bir­lik­te top­lam 117 ma­ğa­za sa­yı­sı ile ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne açtı.
HALİTA­ĞA­OĞ­LU: MUT­LU­YUZ GU­RU­LU­YUZ
Şimal AVM İdari Ko­or­di­na­tö­rü Ensar Ha­li­ta­ğa­oğ­lu, çok he­ye­can­lı ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bir­çok zor­luk­lar­la mü­ca­de­le ve­re­rek bu­gün­le­re gel­dik.
Bugün he­ye­can­lı­yız.
AVM’yi bebek gibi bü­yüt­tük bu gün­le­re ge­lin­di.
Şimdi ise bir eser or­ta­ya çıktı. İçimiz kıpır kıpır.
Bu esere Ri­ze­li­ler sahip çı­ka­cak­tır. Mut­lu­yuz gu­ru­lu­yuz. Şu an bu ka­la­ba­lı­ğı gö­rün­de Rize’nin buna ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu da gör­dük. İli­mi­ze ha­yır­lı olsun” dedi.
AY­DO­ĞAN: RESMİ AÇI­LI­ŞI HENÜZ YAP­MA­DIK
Şimal AVM Ya­tı­rım Tem­sil­ci­si Yeşim Anıt Ay­do­ğan, AVM’nin ya­pı­mı için çok emek ver­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, “Çok uzun süre bek­le­dik, çok emek ver­dik. Rize’ye ve böl­ge­ye böyle bir AVM ka­zan­dır­dı­ğı­mız için çok mut­lu­yuz. Bugün ma­ğa­za­lar kendi açı­lış­la­rı­nı ya­pı­yor. Resmi açı­lı­şı henüz yap­ma­dık. Ön açı­lış ya­pı­yo­ruz ama hem in­san­lar hem de ça­lı­şan­lar çok he­ye­can­lı, bu he­ye­ca­nı pay­laş­mak çok güzel. Ha­yır­lı olsun” diye ko­nuş­tu.
SA­RI­YAL: BİR AY İÇİNDE YÜZDE YÜZ DO­LU­LU­ĞA ULA­ŞA­CA­ĞIZ
Rize’nin ilk ve tek alış­ve­riş mer­ke­zi­ni aç­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Şimal AVM Mü­dü­rü Ner­gis Sa­rı­yal, “Rize’nin ilk ve tek AVM’sini aç­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk du­yu­yo­ruz. Şu an çok güzel bir talep ve tepki var. Bunun de­va­mı­nın gel­me­si­ni di­li­yo­ruz. İnşal­lah bütün Rize ve ki­ra­cı­la­rı­mız için mü­kem­mel bir ça­lış­ma olur. 117 ma­ğa­za­mız var. Şu anda yüzde 70 açı­lış oranı ile baş­lı­yo­ruz. Bir­kaç hafta içe­ri­sin­de bize ek­le­necek olan yeni ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız ola­cak. İnşal­lah bir ay içe­ri­sin­de yüzde 100 do­lu­luk­la Rize’ye hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı