Arı bir da­ki­ka­da 10 kadar çi­çe­ğe konar, ko­va­nın­dan 10 da­ki­ka kadar dı­şar­da kalır ve günde 40 ci­va­rın­da uçuş yapar. Böy­le­ce gü­ne­şin do­ğu­şun­dan ba­tı­şı­na kadar 4.000 çi­çe­ği emer, bu da 400 da­ki­ka yâni 6,5 sa­at­lik bir iş günü de­mek­tir. Arı yal­nız güneş ışı­ğın­da çi­çe­ği emer. Bir çi­çek­te or­ta­la­ma 0.2 mi­lig­ram ba­lö­zü bu­lun­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Böy­le­ce, arı günde 4.000 kay­na­ğın­dan 0.8 gram ba­lö­zü alır. İşte arı­lar ko­van­da bunu, her 3 kıs­mın­dan 1 kısım bal ya­pa­cak şe­kil­de ko­yu­laş­tı­rır­lar. 500 gram bal için 1.500 gram ba­lö­zü­ne ve 1500/0.8 yâni 1875 iş gü­nü­ne ih­ti­ya­cı ol­du­ğu mey­da­na çıkar. Tabii bir arı hiç­bir zaman yal­nız ba­şı­na 500 gram bal ya­pa­maz. Çünkü bir işçi arı­nın ömrü 35 gün­dür. Fakat bir arı ko­va­nın­da yak­la­şık ola­rak 10.000 işçi arı var­dır.
Bal Arı­la­rı­nın Özel­lik­le­ri
Bal arı­la­rı pe­tek­le­rin içini ras­ge­le değil belli bir dü­ze­ne göre dol­du­rur. Pe­te­ğin te­pe­sin­de bir yay oluş­tu­ra­rak iki ke­nar­da ya­rı­ya kadar inen göz­ler bal dol­dur­mak için ay­rıl­mış­tır. Bu bal göz­le­ri­nin al­tın­da­ki bir­kaç sıra petek gö­zü­ne çi­çek­to­zu to­pak­la­rı yer­leş­ti­ri­lir. Pe­te­ğin orta ve alt bö­lüm­le­rin­de­ki göz­le­re ise ana­arı yu­mur­ta­lan­nı bı­ra­kır. Büyük bir an ko­lo­ni­sin­de 60 bin kadar işçi an var­dır ve bun­la­rın hepsi di­şi­dir. Bu işçi an­la­rın iğ­ne­si­nin ucu olta iğ­ne­si gibi kıv­rık­tır. Bu yüz­den sap­lan­dı­ğı yerde kalır ve bir kez sokan ba­lan­sı iğ­ne­si­ni yi­tir­di­ği için ölür. İşçi arı­lar­dan daha iri ya­pı­lı ve ko­ca­man gözlü olan erkek arı­lann tek gö­re­vi, sürü oluş­tur­ma (oğul verme) za­ma­nın­da genç ana arıyı döl­le­mek­tir. Yaz so­nun­da bu gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ren erkek arı­lar işçi anlar ta­ra­fın­dan ko­van­dan atı­lır ve işçi ana arı­la­rın ba­kı­mıy­la ya­şa­ma­ya alış­kın ol­duk­la­rı için çok geç­me­den aç­lık­tan ölür­ler. Ko­lo­ni­nin bütün yü­kü­nü ta­şı­yan işçi anlar yazın o kadar çok ça­lı­şır­lar ki ancak altı hafta kadar ya­şa­ya­bi­lir­ler. Ama yaz so­nun­da yu­mur­ta­lar­dan çok sa­yı­da işçi an çıkar ve bütün kış ya­şa­yan bu iş­çi­ler ko­lo­ni­nin ba­kı­mı­nı üst­le­nir. Bir işçi arı eriş­kin du­ru­ma gelip pe­tek­te­ki gö­zün­den dı­şa­rı çık­tı­ğı anda ko­van­da onu bek­le­yen pek çok iş var­dır.