Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Av­ru­pa Bir­li­ği Bü­yü­kel­çi­si ve Av­ru­pa Bir­li­ği Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu Baş­ka­nı Ni­ko­la­us Me­yer- Land­rut ve IPA pro­je­si yet­ki­li­le­ri­ni ma­ka­mın­da kabul etti.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, ya­pı­mı bugün saat 14.30 da İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde mev­cut ön-arıt­ma te­si­si ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len IPA II. dö­ne­mi Çevre ve İklim Ey­le­mi Sek­tör Ope­ras­yo­nel Prog­ra­mı için Rize’de bu­lu­nan Av­ru­pa Bir­li­ği Bü­yü­kel­çi­si Ni­ko­la­us Me­yer- Land­rut ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­tin zi­ya­ret­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade etti. Baş­kan Metin, ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan çevre dostu böyle bir pro­je­ye ve­si­le ol­duk­la­rı için te­şek­kür etti. Bü­yü­kel­çi Ni­ko­la­us Me­yer- Land­rut, zi­ya­ret­te bu­ra­da bu­lun­mak­tan ve bir­lik­te ça­lış­ma­sı­nı yü­rüt­tü­ğü­müz Atık su te­si­si ka­na­li­zas­yon sis­te­mi­nin temel atma tö­re­ni­ni ger­çek­leş­tir­mek­ten mem­nu­ni­yet du­ya­ca­ğı­nı ifade etti. Zi­ya­ret, Baş­kan Metin’in Bü­yü­kel­çi Land­rut a ismi ya­zı­lı Çay­kur Ri­zes­por forma tak­di­mi ile sona erdi. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, zi­ya­ret son­ra­sı he­ye­te; Rize mer­kez ta­ri­hi çar­şı­sı ve ba­kır­cı­lar so­ka­ğın­da Rize bezi, Rize Si­mi­di, kaşar ve ka­vur­ma ta­dı­mı yap­tır­dı. Şehir tu­ru­nun ar­dın­dan zi­ra­at çay bah­çe­si ge­zil­di.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize Be­le­di­ye­si Basın Bü­ro­su