TBBB FEYZİOĞLU KONYA’DA BAŞSAVCI VE KOMİSYON BAŞKANINA ZİYARETLERDE BULUNDU

Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Metin Fey­zi­oğ­lu, Konya’da Baro Baş­ka­nı Av. Mus­ta­fa Ala­dağ ile Konya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Sol­maz ve Konya Adli Yargı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hasan Ay’ı zi­ya­ret eder­ken, genç mes­lek­taş­la­rıy­la da bir araya geldi.

Fey­zi­oğ­lu, be­ra­be­rin­de­ki TBB Genel Sek­re­te­ri Av. Sa­bi­ha Tekin ile bir­lik­te Konya’ya geldi. Konya’da Baro Baş­ka­nı Av. Mus­ta­fa Ala­dağ ve Konya Ba­ro­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Fey­zi­oğ­lu, ba­ro­yu zi­ya­ret etti.

Fey­zi­oğ­lu, Ala­dağ’a, Yaşar Çallı’nın Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün An­ka­ra’ya ge­li­şi­ni res­met­ti­ği pla­ket verdi. Baro zi­ya­re­tin­de genç mes­lek­taş­la­rıy­la da bir araya gelen Fey­zi­oğ­lu, Konya Ad­li­ye­si’ne geçti.

TBBB Fey­zi­oğ­lu, Konya Ad­li­ye­si’nde Konya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Sol­maz’ı zi­ya­ret etti. Fey­zi­oğ­lu’na zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Ala­dağ ve Tekin de eşlik etti. Fey­zi­oğ­lu, Sol­maz’a da pla­ket tak­dim etti.
Daha son­ra­sın­da, Fey­zi­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki heyet Konya Adli Yargı ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Hasan Ay’ı da zi­ya­ret etti.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı