RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Gerçekleştirildi

“19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum Sem­poz­yu­mu” gün bo­yun­ca fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len otu­rum­lar­la sona erdi.

Pro­to­kol üye­le­ri­nin de iş­ti­rak et­ti­ği Sem­poz­yum­da RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma yaptı.
Rek­tör Ka­ra­man, gerek yurt dı­şın­dan ge­rek­se ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman bilim in­san­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ise ko­nuş­ma­sın­da, ül­ke­mi­zin, ta­rih­ten al­dı­ğı ışık­la göç­men ve mül­te­ci­le­re sağ­la­mış ol­du­ğu ba­rın­ma ve güven or­ta­mıy­la Türk dev­le­ti­nin ve Türk mil­le­ti­nin ku­cak­la­yı­cı ya­pı­sı­nı çağ­daş­la­rı­na bir kez daha gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.
Göç­men­li­ğin dün­ya­nın her ye­rin­de tarih bo­yun­ca ya­şan­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, ül­ke­miz in­sa­nı­nın da göçe ve göç­men­li­ğe aşina ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ta­rih­sel ve­ri­le­ri ka­tı­lım­cı­lar­la pay­laş­tı.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ise, göç ve göç­men­ler ko­nu­su­nun ül­ke­mi­zin gün­de­min­de en üst sı­ra­lar­da yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Özel­lik­le son 10 yıl­dır ül­ke­mi­zin ve son 30 yıl­dır dün­ya­nın ya­şa­dı­ğı göç ol­gu­su­na bak­tı­ğı­mız zaman göç­le­re neden olan ge­rek­çe­ler or­ta­dan kalk­ma­dan göç ha­re­ke­ti­nin sona er­me­si­nin müm­kün de­ğil­dir.” dedi.
Pro­to­kol ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Sem­poz­yu­mun bi­lim­sel aya­ğı­na ge­çil­di.
Sem­poz­yu­mun 2 fark­lı sa­lon­da ger­çek­leş­ti­ri­len ilk otu­rum­la­rın­da Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner “Göç­men ve Mül­te­ci­ler Tür­ki­ye Yar­dım Bir­li­ği’nin Ku­ru­lu­şu ve Fa­ali­yet­le­ri”, Prof. Dr. Ruken Akar Vural “Mül­te­ci Ço­cuk­la­rın Okul­laş­ma Sü­re­cin­de Bir Araç Ola­rak Sos­yal Re­çe­te­le­me, Sa­nat­lar ve Drama”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa & Ma­ri­na Ma­kem­ba “Tür­ki­ye’de Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci­ler: Eği­lim­ler, Et­ki­ler ve Bek­len­ti­ler”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ha­ti­ce Güzel Mum­yak­maz “20. Yüz­yıl Ba­şın­da An­ka­ra Ka­za­la­rı­na Boş­nak Mu­ha­cir­le­rin İskânı” ko­nu­lu su­num­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. Otu­ru­mun mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ise Prof. Dr. Zehra Aslan yaptı.
Bir diğer otu­ru­mun yü­rü­tü­cü­lü­ğü­nü ise Doç.Dr./Assoc. Prof.​Dr. Gül­şah Kurt Gü­ve­loğ­lu üst­len­di. Otu­rum­da Doç. Dr. / Assoc. Prof.​Dr. Ça­ğa­tay Sarp “Orta Doğu’dan Tür­ki­ye’ye Göçün Et­ki­le­ri: Risk­ler ve Fır­sat­lar”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Emin Yaşar De­mir­ci “Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Nüfus, Göç, Geri Dönüş veya Üçün­cü Se­çe­ne­ğin İmkânı Üze­ri­ne”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ömer Kul “1949 Son­ra­sı Doğu Tür­kis­tan’dan Tür­ki­ye’ye Göç­ler ve Tür­ki­ye’de Göç­men­le­rin Du­ru­mu”, Arş. Gör./ As­sist. Fatih Çelik “Ulus­la­ra­ra­sı Göç ve Ulu­sö­te­ci­lik” baş­lık­la­rı al­tın­da ko­nuş­ma yaptı. Fark­lı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len ve Prof. Dr. Ya­se­min Do­ğa­ner ile Prof. Dr. Ruken Akar Vural’ın mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı 2. otu­rum­da ise, Prof. Dr. Meh­met Temel “Mü­ba­dil Rum­lar­la Bir­lik­te Muğla’dan Giden De­ğer­ler”, Öğr. Gör. Emrah Se­fe­roğ­lu “Ger­çe­ğin Kur­gu­su: Türk Ro­ma­nın­da Bal­kan Sa­vaş­la­rı ve Göç”, Dr. Sinan Kı­yanç “Tür­ki­ye-Sov­yet­ler Bir­li­ği-ABD Üç­ge­nin­de Ma­la­kan Göçü”, Uğur Yıl­maz “1930-1935 Yıl­la­rı Ara­sın­da Bul­ga­ris­tan’dan Tür­ki­ye’ye Ya­şa­nan Göç­ler ve Bu Göç­ler Es­na­sın­da Tür­ki­ye’ye Sı­ğı­nan Bazı Müs­lü­man Türk­le­rin Bil­gi­le­ri”, Prof. Dr. Sey­mur Ağa­za­de “Tür­ki­ye’de Gelir Da­ğı­lı­mı, İşgücü Du­ru­mu ve Eği­tim Dü­ze­yi­nin İç Göçe Et­ki­si: İBBS Düzey 2 Ve­ri­le­ri­ne Göre Panel Veri So­nuç­la­rı”, Prof. Dr. Osman Köse “Göç­le­rin So­nu­cu Ola­rak Köy­ler­de Ge­le­nek­sel Ya­şa­mın ve Kül­tü­rün De­ği­şi­mi”, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Alper Mum­yak­maz “ On Yıl Önce On Yıl Sonra Su­ri­ye­li ve Afgan Göç­men­le­re Yö­ne­lik Sözcü ve Yeni Şafak Ga­ze­te­le­ri Üze­rin­den Bir Kar­şı­laş­tır­ma”, Fecri Polat “Bul­ga­ris­tan Göç­le­ri Son­ra­sı Troya Çev­re­sin­de Ku­ru­lan Yeni Köy­ler ve Yer­le­şik (Manav) Köy­ler­le Ya­şa­nan So­run­lar” ko­nu­lu su­num­la­rı ger­çek­leş­tir­di.
3. otu­rum­lar­da ise Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Gül Mü­ker­rem Öz­türk ve Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Semra Boğa mo­de­ra­tör­lük yaptı. Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Kerem Özbey “Kül­tü­rel Ser­ma­ye mi? Kül­tü­rel Çö­zül­me mi? Gür­cis­tan’dan Art­vin’e Göçün Top­lum­sal ve Kül­tü­rel Et­ki­le­ri­nin İnce­len­me­si”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Oğuz & Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Şük­ran Oğuz “Bir Yerel ve Sözlü Tarih Ça­lış­ma­sı: 19.Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Ilıca Kö­yü­ne (Ba­lı­ke­sir İli Balya İlçesi) Ya­pı­lan Göç ve Göç­men­ler Üze­ri­ne”, Dok­to­ra Öğ­ren­ci­si / Ph.d. Stu­dent Me­li­ke Mutlu “Kay­se­ri-Sa­ha­bi­ye Ma­hal­le­si­nin 2010 Son­ra­sı Sos­yo­Kül­tü­rel Dö­nü­şü­mü: Kent ve Göç Bağ­la­mın­da Bir Ana­liz”, Prof. Dr. Vla­dan Vı­rı­ye­vıç “İki Dünya Sa­va­şı Ara­sın­da­ki Dö­nem­de İstan­bul’da Sırp Ce­ma­ati (1918-1941), Prof. Dr. Redžep(Recep) Škri­jelj (Şk­ri­yel) “ Türk­ler’in Var­dar Ma­ke­don­ya­sı ve Ko­so­va’dan Tür­ki­ye’ye Göçü (1912-1971)”, Öğr. Gör. / Lec­tu­rer Fe­ri­de Mi­ri­şo­va “Azer­bay­can’dan Amas­ya’ya Göç ve Ne­den­le­ri” ve Arş. Gör./ As­sist. Ner­min Xan­mem­me­do­va “Azer­bay­can­lı­la­rın Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu’na Gö­çün­de Yeri Üze­ri­ne(XIX-XX Yüz­yı­lın Başı)”baş­lık­la­rı al­tın­da su­num­la­rı­nı yaptı.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şan sem­poz­yum­da yurt için­den 19, yurt dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nul­du. Sem­poz­yum­da bil­di­ri su­nan­la­ra belge ve­ril­di. Sem­poz­yum, ka­pa­nış otu­ru­mu ile sona erdi. Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen ve RTEÜ Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Zehra Aslan’ın yer al­dı­ğı ka­pa­nış otu­ru­mun­da sem­poz­yu­mun genel bir de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI