RTEÜ’de 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Sempozyumu Açılış Programı Gerçekleştirildi

Ata­türk Kül­tür, Dil ve Tarih Yük­sek Ku­ru­mu Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) iş bir­li­ği ile 7-9 Ekim 2021 ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­nen 19. Yüz­yıl­dan Gü­nü­mü­ze Tür­ki­ye’ye Ya­pı­lan Göç­ler, Göç­men­lik ve Sos­yal Uyum üst baş­lık­lı ulus­la­ra­ra­sı sem­poz­yu­mun açı­lış prog­ra­mı RTEÜ Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ra­ma, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize İdare Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ergün Co­du­roğ­lu, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Av­ras­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kenan İnan, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Rize Vali Yar­dım­cı­la­rı Gül­ha­ni Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan De­de­ba­ğı, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Ve­ki­li Murat Kap­tan, il mü­dür­le­ri, Üni­ver­si­te yö­ne­ti­ci­le­ri, aka­de­mik ve idari per­so­nel ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si­nin ar­dın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber bir açı­lış ko­nuş­ma­sı yaptı.
Prog­ra­ma ka­tı­lan­la­rı se­lam­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Rek­tör Ka­ra­man, “Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak gü­nü­müz dün­ya­sı­nın ve ül­ke­mi­zin en önem­li gün­dem­le­rin­den biri olan göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyumu ko­nu­la­rı­nı ele alan böyle geniş ka­tı­lım­lı Ulus­la­ra­ra­sı bir Sem­poz­yu­ma ev sa­hip­li­ği yap­mak­tan, yurt dı­şın­dan ve ül­ke­mi­zin fark­lı üni­ver­si­te­le­rin­de görev yapan ala­nın­da uzman siz de­ğer­li bilim in­san­la­rı ile da­ve­ti­mi­ze ica­bet ede­rek sem­poz­yu­ma ka­tı­lan say­gı­de­ğer ko­nuk­la­rı­mı­zı Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz­de mi­sa­fir et­mek­ten büyük bir mut­lu­luk duy­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ta­ri­hin her dö­ne­min­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan sa­vaş­lar başta olmak üzere çe­şit­li so­run­lar ne­de­niy­le Ana­do­lu ve Tür­ki­ye’nin geç­miş­te ol­du­ğu gibi gü­nü­müz­de de bir göç ül­ke­si ola­rak ca­zi­be ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu nok­ta­da şunu da ifade et­me­li­yim ki, İslam me­de­ni­ye­tin­de göç ve göç­men­lik ol­gu­su Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin Mekke’den Me­di­ne’ye yap­mış ol­du­ğu Hic­ret ola­yı­na ve bu olay­da­ki En­sar-Mu­ha­cir kar­deş­li­ği­ne da­yan­mak­ta­dır. İşte bu ha­ki­kat­ten do­la­yı­dır ki ta­ri­hin her dö­ne­min­de nere­de bir başı sı­kı­şan, dara düşen ve zulme maruz kalan ol­muş­sa İslam ül­ke­le­ri­ne sı­ğın­mış­lar ve on­lar­dan yar­dım is­te­miş­ler­dir.
Çünkü Müs­lü­man Türk Mil­le­ti, aynen Na­zi­le­rin zul­mün­den kaçan Ya­hu­di­le­re kucak aç­ma­sın­da ol­du­ğu gibi yar­dım ta­le­bin­de bu­lu­na­nın, di­ni­ne, di­li­ne ve mil­li­ye­ti­ne bak­ma­dan Ensar’ın or­ta­ya koy­du­ğu tavrı ser­gi­ler.” diye ko­nuş­tu.
Sem­poz­yum­da, göç­men­lik me­se­le­si ve söz ko­nu­su göç­men­le­rin bu­lun­duk­la­rı top­lum­la uyum­la­rı­nın ele alı­na­ca­ğı­nı ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “Hem ta­rih­te­ki durum or­ta­ya ko­na­rak bir durum de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­la­cak, hem göç­men­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar or­ta­ya ko­na­cak, hem de göç, göç­men­lik ve sos­yal uyum ko­nu­la­rın­da or­ta­ya çıkan so­run­lar­la il­gi­li çözüm öne­ri­le­ri su­nu­la­cak­tır.” dedi.
Sem­poz­yu­ma kat­kı­sı olan her­ke­se te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, “Sem­poz­yu­mun he­def­le­nen amaca ulaş­ma­sı, göç, göç­men­lik ve göç­men­le­rin sos­yal uyum­la­rı ko­nu­la­rın­da­ki so­run­la­ra çö­züm­ler üret­me­si ve siz de­ğer­li ka­tı­lım­cı­la­rın Üni­ver­si­te­miz­den, çayın baş­ken­ti Rize’miz­den mem­nun bir şe­kil­de ay­rıl­ma­sı te­men­ni­siy­le he­pi­ni­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen, Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü ve Rize Va­li­si Kemal Çeber de bir açı­lış ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.
Açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, sem­poz­yu­ma kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Rize Va­li­si Kemal Çeber ta­ra­fın­dan Göç İda­re­si Genel Mü­dü­rü Dr. Savaş Ünlü’ye, Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı Doç. Dr. Yük­sel Özgen’e pla­ket ve he­di­ye tak­dim edil­di.
De­ğer­len­dir­me ve ka­pa­nış otu­ru­mu ile bir­lik­te 4 fark­lı otu­rum­dan olu­şa­cak olan sem­poz­yum­da, yur­ti­çin­den 19, yurt­dı­şın­dan 4 bil­di­ri su­nu­la­cak.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI