TÜRKİYE, AZERBAYCAN, ORTA ASYA OLARAK GIDA KAYBI İÇİN ÇÖZÜMLER ÇALIŞMALARI YAPIYOR

Bir­leş­miş Mil­let­ler Gıda ve Tarım Ör­gü­tü (FAO), Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ve Eko­no­mik İşbir­li­ği Teş­ki­la­tı Gıda Gü­ven­li­ği Böl­ge­sel Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi Ulus­la­ra­ra­sın­da, Azer­bay­can, Orta Asya ve Tür­ki­ye’de gıda kaybı ve is­ra­fı ile il­gi­li mev­cut zor­luk­la­rın gö­rü­şül­me­si ve gıda kaybı ve is­ra­fı­nın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la ive­di­lik­le ih­ti­yaç du­yu­lan ça­lış­ma­la­rı de­ğer­len­dir­mek üzere 29 Eylül’de bir kon­fe­rans ger­çek­leş­tir­di.

Kon­fe­rans, alt böl­ge­de­ki ulu­sal hü­kû­met­le­ri, ge­rek­li po­li­ti­ka de­ği­şik­lik­le­ri­ne des­tek ol­ma­ya ve diğer or­tak­la­rın, gıda kaybı ve is­ra­fı­nın azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la ha­re­ke­te ge­çe­bil­me­si­ne el­ve­riş­li bir ortam ya­ra­tıl­ma­sı adına ye­ter­li dü­zen­le­yi­ci me­ka­niz­ma­la­rı kul­lan­ma­ya davet etti.
FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ko­or­di­na­tö­rü ve FAO Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si Vi­orel Gutu, kon­fe­rans­ta ger­çek­leş­tir­di­ği açı­lış ko­nuş­ma­sın­da “Po­li­ti­ka ya­pı­cı­lar, po­li­ti­ka me­ka­niz­ma­la­rı ve dü­zen­le­yi­ci me­ka­niz­ma­lar içe­ren, diğer ak­tör­le­ri, gıda kaybı ve is­ra­fı­nı azal­ta­cak somut adım­lar at­ma­ya teş­vik eden el­ve­riş­li bir çer­çe­ve oluş­tur­ma­lı­dır.” ifa­de­si­ne yer verdi.
Gutu’nun ar­dın­dan ko­nu­şan Böl­ge­sel Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi, Böl­ge­sel Prog­ram Ko­or­di­na­tö­rü Ahmet Vol­kan Gün­gö­ren ko­nuş­ma­sın­da şu hu­sus­la­rı be­lirt­ti:
“Gıda kaybı ve is­ra­fı­nın azal­tıl­ma­sı, po­li­ti­ka ta­sa­rı­mı ve mü­da­ha­le­ler açı­sın­dan en ön­ce­lik­li ko­nu­lar­dan bi­ri­dir ve gıda kaybı ve is­ra­fı me­se­le­si­nin ele alın­ma­sı için ortak bir ya­nı­ta ih­ti­yaç var­dır.”
İyi uy­gu­la­ma­lar ve ba­şa­rı hi­kâ­ye­le­ri­ne de yer ve­ri­len kon­fe­rans­ta kamu sek­tö­rü, özel sek­tör ve sivil top­lum ak­tör­le­ri­nin yanı sıra ül­ke­ler ara­sın­da çok di­sip­lin­li, çözüm odak­lı iş bir­lik­le­ri­ne ilham ve­ril­me­si de amaç­lan­dı.
Gıda kaybı ve is­ra­fı­nı azalt­ma­nın olum­lu et­ki­le­ri­ne ula­şı­lıp bu et­ki­le­rin art­tı­rıl­ma­sı için iyi yö­ne­ti­şi­me ve tüm oyun­cu­la­rın uyum­lu bir şe­kil­de ça­lış­ma­sı­na ih­ti­yaç var­dır.
FAO ve Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri, alt böl­ge­de gıda kaybı ve is­ra­fı­nın azal­tıl­ma­sı ala­nın­da­ki son ge­liş­me­le­ri pay­laş­tı. Ay­rı­ca, Tür­ki­ye’nin Gıda Ka­yıp­la­rı ve İsra­fı­nın Ön­len­me­si, Azal­tıl­ma­sı ve Yö­ne­ti­mi­ne İliş­kin Ulu­sal St­ra­te­ji Bel­ge­si ve Eylem Planı’nın temel un­sur­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ve Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan, Türk­me­nis­tan ve Öz­be­kis­tan’da gıda kaybı ve is­ra­fı­nın se­bep­le­ri ve et­ki­le­ri­ne dair ül­ke­ye özel ana­liz­ler hak­kın­da da bil­gi­len­dir­me­de bu­lu­nul­du.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Dış İliş­ki­ler Genel Mü­dü­rü Sn. Aylin Çağ­la­yan Özcan, ko­nuş­ma­sın­da, gıda kaybı ve is­ra­fı­nın azal­tıl­ma­sı için Tür­ki­ye’nin kendi de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­ma­ya ve diğer ül­ke­le­rin de­ne­yim­le­rin­den ders­ler çı­kar­ma­ya hazır ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizdi.
Kon­fe­ran­sa fark­lı sek­tör­ler­den da­vet­li ko­nuş­ma­cı­lar, gıda ba­ğış­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ran yasal ge­liş­me­ler ve tarih eti­ket­le­me­si ko­nu­sun­da­ki iyi­leş­tir­me­ler­den, na­no-mü­hen­dis­lik uy­gu­la­ma­la­rın­dan fay­da­la­nı­lan gıda am­ba­laj­la­rı ve fazla gıda yö­ne­ti­mi için tek­no­lo­ji ta­ban­lı plat­for­ma kadar ilham ve­ri­ci ör­nek­le­re de­ği­ne­rek ye­ni­lik­çi ve tek­no­lo­jik çö­züm­ler hak­kın­da pay­la­şım­lar­da bu­lun­du­lar.
Kon­fe­rans, FAO-Tür­ki­ye Gıda ve Tarım Or­tak­lık Prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len “Azer­bay­can, Orta Asya ve Tür­ki­ye’de Gıda Kaybı ve İsra­fı­nın Azal­tıl­ma­sı Pro­je­si” kap­sa­mın­da dü­zen­len­di.
Söz ko­nu­su proje, Azer­bay­can, Ka­za­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Ta­ci­kis­tan, Tür­ki­ye, Türk­me­nis­tan ve Öz­be­kis­tan’a, po­li­ti­ka­yı ve tek­nik hu­sus­la­rı dâhil etmek su­re­tiy­le, üre­ti­ci­ler­den tü­ke­ti­ci­le­re kadar gıda sis­te­mi­nin tüm alt sek­tör­le­ri­ni he­def­le­yen ulu­sal st­ra­te­ji­ler ve eylem plan­la­rı ge­liş­tir­me­le­ri ve uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­sun­da des­tek olu­yor. Ek ola­rak, proje, alt böl­ge­de di­ya­lo­ğu ge­liş­tir­me­yi, hem kamu sek­tö­rün­den hem özel sek­tör­den ak­tör­le­ri ha­re­ke­te ge­çir­me­yi ve gıda kaybı ve is­ra­fı ile mü­ca­de­le edil­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı ko­lay­laş­tır­ma­yı amaç­lı­yor.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı