Sağlık Çalışanları Ve Dağcılar Ovit Dağı Aksu Buzul Gölü’ne tırmandı

İlimizde görev yapan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı, 3 bin 50 ra­kım­lı Ovit Dağı Aksu Buzul Gölü’ne tır­ma­nış ger­çek­leş­tir­di.

İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ile Kaç­kar Dağ­cı­lık Raf­ting Kayak Spor İhti­sas Ku­lü­bün­ce (KDRK) dü­zen­le­nen et­kin­li­ğe, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ve pro­fes­yo­nel dağ­cı­lar­dan olu­şan 20 ki­şi­lik ekip ka­tıl­dı.
Rize’den ha­re­ket eden ka­tı­lım­cı­lar, araç­la il mer­ke­zin­den yak­la­şık 90 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ovit Dağı böl­ge­si­ne gitti. Ekip, yak­la­şık 3 sa­at­lik zorlu tır­ma­nış ve yü­rü­yü­şün ar­dın­dan Aksu Buzul Gölü’ne ulaş­tı.
Ka­tı­lım­cı­lar, gölün çev­re­sin­de do­ğa­nın ve temiz ha­va­nın key­fi­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı.
İl Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe, ga­ze­te­ci­le­re, insan be­de­ni ve ru­hu­nun ko­run­ma­sı için doğal ya­şa­mın önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, dü­zen­le­dik­le­ri ortak fa­ali­yet­le sağ­lık­çı­la­rın ver­di­ği mü­ca­de­le, dağ­cı­la­rın doğal ya­şa­ma ver­di­ği önem ve doğal ya­şa­mın ko­run­ma­sı­na dik­kat çek­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.
KDRK Baş­ka­nı Meh­met Emin Ayhan ise Aksu Buzul Gölü’nün böl­ge­nin en büyük göl­le­rin­den ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, şöyle ko­nuş­tu: “İnsan­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nı dü­zelt­mek için en gü­ze­li do­ğay­la bü­tün­leş­mek. Bu bir far­kın­da­lık. Bunu ba­şa­ra­bi­len­le­rin ruh ve beden sağ­lık­la­rı­nın daha iyi ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Doğa ile bü­tün­le­şe­me­di­ği­miz zaman şehir ha­ya­tı in­san­la­rı ruh­sal yön­den bu­na­lı­ma so­ku­yor. Doğa her­ke­se eşit­lik su­nu­yor. İnsan­la­rı­mı­zı ruh ve beden sağ­lık­la­rı­nı ko­ru­ma­la­rı için doğa ile bü­tün­leş­me­ye davet edi­yo­rum.” Ka­tı­lım­cı­lar­dan Sinan Çelik ise güzel ve ke­yif­li bir et­kin­lik ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Çelik, “İnsan­la­rın doğa ile bu­luş­ma­sı, şeh­rin gü­rül­tü­sün­den, st­re­sin­den uzak­laş­ma­sı, ne­ga­tif ener­ji­le­ri­ni at­ma­la­rı, beden ve ruh sağ­lı­ğı­na dik­kat çek­mek için bir fa­ali­yet ger­çek­leş­tir­dik. Yayla in­san­la­rıy­la bu­ra­da­ki diğer ka­tı­lım­cı­lar­la bir ar­ka­daş or­ta­mın­da güzel vakit ge­çir­dik.” dedi.


Haber Merkezi