RTEÜ’nün Patent Başarısı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu pa­tent ba­şa­rı­la­rı­na ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­ye devam edi­yor.

RTEÜ Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Ele­ma­nı Arş. Gör. Hamdi Ku­le­yin ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si Ma­ki­ne Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üyesi Doç. Dr. Recep Güm­rük yap­tık­la­rı “Darbe Sö­nüm­le­me Tüp­le­ri İçin Bir İç Ba­sınç Tor­ba­sı.” baş­lık­lı buluş Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mun­dan pa­tent aldı. Buluş, mo­tor­lu araç­la­rın çar­pış­ma­sı es­na­sın­da olu­şa­bi­lecek ha­sa­rı en aza in­dir­me­yi sağ­la­yan, darbe sö­nüm­le­me tüp­le­ri­nin ener­ji sö­nüm­le­me per­for­man­sı­nı art­tı­ran ve çar­pış­ma anın­da­ki olu­şa­bi­lecek de­for­mas­yon şe­kil­le­ri­ni kont­rol ede­bi­len bir iç ba­sınç tor­ba­sı ile il­gi­li­dir.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI