RİZE MEBUSU MEHMET TALAT DOĞAN HALKTAN AYRILMAYAN ÖRNEK SİYASET ADAMI

Ri­ze­li, her ne­re­de ya­şar­sa ya­şa­sın, top­rak­la­rı­na ve de­ğer­le­ri­ne sahip çık­mış­tır. Rize, Cum­hu­ri­yet son­ra­sı de­ği­şen eko­no­mik şart­lar­da ülke ça­pın­da büyü ba­şa­rı­la­ra imza ata­rak ülke eko­no­mi­si­ne ve si­ya­se­ti­ne damga vur­muş in­san­lar ye­tiş­tir­miş­tir. Meh­met Talat Doğan gerek Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su ola­rak görev yap­tı­ğı sü­reç­te ge­rek­se ya­şa­mı bo­yun­ca Rize ve Ri­ze­li­ler­le hep iç içe olmuş ben­lik­ler­de gö­nül­ler­de iz bı­rak­mış­tır.
ÖRNEK BİR YAŞAM
1925 yı­lın­da Rize ili Ça­ye­li İlçesi Maden Köyü’nde doğdu. Kemal Bey ve Fev­zi­ye Ha­nı­mın oğ­lu­dur. İlk ve or­ta­öğ­re­ni­min­den sonra 1937’de Er­zu­rum Li­se­si­ni, 1945’de İstan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­ni bi­tir­di. 1 Kasım 1945’de si­la­hal­tı­na alın­dı. 30 Nisan 1946’da Yd. Tabip As­teğ­men rüt­be­siy­le Yedek Subay oku­lun­dan mezun ola­rak kı­ta­ya ve­ril­di. 31 Ekim 1946’da Yd. Teğ­men­li­ğe yük­sel­til­di. 31 Ağus­tos 1947’de ter­his edil­di. 7 Eylül 1947’de Al­tun­taş, 20 Kasım 1947’de Pü­lü­mür Hü­kü­met Ta­bip­li­ği­ne atan­dı. 25 Ekim 1948’de Tat­van, 22 Ağus­tos 1951’de Ezine, 22 Ekim 1953’de Ye­ni­ce, 14 Eylül 1956’da Çan Hü­kü­met Ta­bi­bi ola­rak gö­rev­len­di­ril­di. 27 Tem­muz 1960’da Nev­şe­hir Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­ne ge­ti­ril­di. 9 Ekim 1960’da mer­ke­ze alı­na­rak Ba­kan­lık Sos­yal Yar­dım İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü Şube Mü­dür­lü­ğü­ne ve­ril­di. 30 Tem­muz 1962’de Ba­kan­lık Sos­yal­leş­tir­me Da­ire­si Uzman He­kim­li­ği­ne atan­dı. Bu arada Hıf­zıs­sıh­ha Okulu Halk Sağ­lı­ğı öğ­re­ni­mi gö­re­rek uzman oldu. Ay­rı­ca Or­ta­do­ğu Amme İda­re­si Ens­ti­tü­sü’nde or­ga­ni­zas­yon ve metod kursu gördü. 24 Kasım 1964’de aynı da­ire­nin Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na, 15 Nisan 1967’de Baş­kan­lı­ğı­na ge­ti­ril­di.
GÖ­NÜL­LER­DE İZ BI­RAK­TI
14 Ekim 1973’de ya­pı­lan Cum­hu­ri­yet Se­na­to­su üçte bir ye­ni­le­me se­çi­min­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adayı ola­rak Rize Üye­li­ği­ne se­çil­me­siy­le Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­da­ki gö­re­vin­den ay­rı­la­rak 22 Ekim’de Se­na­to’ya ka­tıl­dı. Se­na­to’da Bütçe ve Plân Ko­mis­yo­nun­da Baş­kan­ve­ki­li, Bütçe Karma ve Sos­yal İşler ko­mis­yon­la­rın­da üye ola­rak ça­lış­tı. Ay­rı­ca Kuzey At­lan­tik Asamb­le­si (NATO) Türk Grubu Üyesi ola­rak Asamb­le­nin 1974’de Lond­ra, Paris ve Was­hing­ton’da yap­tı­ğı top­lan­tı­la­ra ka­tıl­dı. Se­na­to Genel Ku­ru­lu’nda (13) ko­nuş­ma yaptı. (2) sözlü, (62) ya­zı­lı soru öner­ge­si ve bir kanun öne­ri­si verdi. 14 Ekim 1979’da üçte bir ye­ni­le­me se­çi­min­de üye­li­ği sona erdi. 8 Kasım 1979’da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Baş Mü­şa­vir­li­ği’ne atan­dı.
6 Nisan 1981’de An­ka­ra İl Sağ­lık Mü­dü­rü ola gö­rev­len­di­ril­di. 11 Ocak 1983’de emek­li­ye ay­rıl­dı. 16 Kasım 1983’de Kı­zı­lay Der­ne­ğin­de Sağ­lık İşleri ve Eği­ti­mi Müdür Yar­dım­cı­sı ve Daire Ta­bi­bi ola­rak aldı. 1 Şubat 1987’ye kadar söz­leş­me­li ola­rak bu gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­di. 1946’da Bayan Fatma (1924) ile ev­len­di. İnci (Beler) 1949, Al­pas­lan (1950), Oya (Gü­re­li) 1951 ve Er­tuğ­rul (1954) un ba­ba­sı­dır. 23 Mayıs 2004 ta­ri­hin­de ara­mız­dan ay­rıl­mış­tır. Me­kâ­nı cen­net olsun
Gör­sel­ler ve bil­gi­ler için Hasan Tun­cer Türüt Bey’e te­şek­kür­ler…