RİZE KONU OLUNCA

Böl­ge­de 40 yılı aşkın yazan bir ga­ze­te­ci­yim.
Bu­ra­da doğ­dum bu­ra­da ça­lış­tım ve ya­şı­yo­rum. Rize dı­şın­da za­ru­ri zi­ya­ret­ler dı­şın­da bu­lun­ma­dım. Ondan do­la­yı­dır ki ne­re­de yap­rak sal­la­nı­yor veya taş oy­na­mı­yor bi­li­rim.
Taş ye­ri­ne kon­ma­dı­ğın­da da ge­re­ken­le­re uya­rı­la­rı­mı bu say­fa­lar­da na­zik­çe yap­ma­ya ça­lı­şı­rım.
Bi­ri­le­ri yaz­dık­la­rım­dan go­cu­nur, kızar veya küser umur­sa­mam ama unut­ma­dı­ğı­mı her daima bir kö­şe­ye not ede­rim.
Atan­mış bir Ba­ka­nın Fab­ri­ka sözü Nisan ayın­da İkiz­de­re’ye gel­di­ğin­de söz ve­rin­ce inan­mış­tı ilçe halkı.
Ara­dan bunca zaman geçti sö­zü­nü ver­di­ği Or­ga­nik İkiz­de­re Çay Fab­ri­ka­sı hala or­ta­da yok. Te­me­li dahi atıl­ma­mış.
Yıl­lar ön­ce­de AK Parti teş­ki­la­tı­nın’’ Fab­ri­ka­nız Ha­yır­lı olsun’’ pan­kar­tı ak­lı­ma geldi.
Atan­mış Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı­nın söy­le­di­ği de AK Parti teş­ki­la­tı­nın pan­kar­tı­na ben­ze­di.
İlçe halkı Fab­ri­ka­yı bek­li­yor se­çi­mi bek­le­di­ği gibi.
Rize Gün­le­ri unu­tul­du
İlin ta­nı­tı­mın­da sos­yal ak­ti­vi­te­ler önem­li.
Ön­ce­ki yıl­lar­da İstan­bul, An­ka­ra, Bursa, Ko­ca­eli, İzmir gibi şe­hir­ler­de Rize Gün­le­ri ya­pıl­mış­tı.
Bu ta­nı­tım gün­le­ri ge­nel­lik­le Ekim ve Mart ay­la­rın­da ya­pı­lı­yor­du.
Son iki yıl­dır Rize ne­den­se bu prog­ram­lar­dan azat edil­miş.
Bu ta­nı­tım gün­le­rin­de Rize niye yok. Hatay, Ağrı ve Trab­zon gün­le­ri bu haf­ta­lar­da ya­pı­lır­ken Rize’nin unu­tul­ma­sı­nı an­la­mak zor.
Rize’yi yö­ne­ten­ler bü­rok­rat, yerel yö­ne­tim­ler, STK’lar Hatay, Ağrı kadar be­ce­rik­li ola­maz mıydı?
Ovit Tü­ne­li halen yol­suz
Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan 2018 genel se­çi­min­den hemen önce ta­mam­la­na­rak tra­fi­ğe açı­lan Ovit Tü­ne­li­nin yo­lu­nun bunca za­man­dır ya­pıl­ma­dı­ğı­nı her zaman ha­tır­la­tı­rım.
Ovit Tü­ne­li bir mar­ka­dır yolu gibi.
Cum­hur­baş­ka­nı özel önem gös­te­rir. Sn. Er­do­ğan’ın gös­ter­di­ği il­gi­yi ma­ale­sef atan­mış Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü niye gös­te­re­mez.
Rize’yi değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu ve GAP a bağ­la­yan en kısa en gü­ven­li dev­let ka­ra­yo­lu­dur bu yol.
St­ra­te­jik öne­mi­nin ol­du­ğu da bi­lin­me­si­ne rağ­men, Ulaş­tır­ma ve ALT­YA­PI Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü tü­ne­le çıkan yolu ne­den­se unu­tur.
Cum­hur­baş­ka­nı Tü­ne­li hiz­me­te aç­tık­tan sonra İkiz­de­re-Tü­nel ara­sın­da­ki 25 km lik yolda taş taş üs­tü­ne ko­nul­ma­dı.
Bunun se­be­bi gerek Ka­ra­yol­la­rı gerek Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın ih­ma­li veya böl­ge­sel dav­ra­nı­şı ola­bi­lir mi?