Rize-Artvin Havalimanında aralık ayında test uçuşu yapılması planlanıyor

Rize’nin Pazar il­çe­sin­de de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 97,7 ta­mam­lan­dı, test uçuş­la­rı ara­lık ayın­da ya­pı­la­cak.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da, dolgu ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 97,7 ta­mam­lan­dı­ğı­nı, test uçuş­la­rı­nın ara­lık ayın­da ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Çeber, be­ra­be­rin­de­ki yet­ki­li­ler­le bir­lik­te ha­va­li­ma­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Çeber, ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin ve böl­ge­nin en önem­li ya­tı­rım­la­rın­dan bi­ri­si olan ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­dı­ğın­da dün­ya­da örnek ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ta­ma­mı de­ni­ze dolgu ha­va­li­ma­nı inşa et­tik­le­ri­ni ifade eden Çeber, “100 mil­yon ton dolgu plan­lan­dı. 100 mil­yon ton dol­gu­nun 97 mil­yon 700 bin tonu bugün iti­ba­rıy­la ta­mam­lan­dı. Kalan 2 mil­yon 300 bin tonu için ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Gün­lük or­ta­la­ma 100 bin ton dolgu yap­tı­ğı­mı­zı de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de bir buçuk ay içe­ri­sin­de dolgu fa­ali­ye­ti bi­tecek.” dedi. Alt­ya­pı kap­sa­mın­da ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Çeber, “Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­da yüzde 96 se­vi­ye­sin­de­yiz. Alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın 2 ay içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı, Ara­lık ayı iti­ba­rıy­la alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­ma­men bi­te­ce­ği­ni, pist­le­rin hazır ve uçak­la­rın de­ne­me uçuşu ya­pa­bi­le­ce­ği hale ge­le­bile­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın son ay­lar­da­ki yağ­mur­lar ne­de­ni ile ak­sa­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Çeber, şöyle devam etti:
“Üst­ya­pı in­şa­atın­da yüzde 48 se­vi­ye­sin­de­yiz. Bu yıl iklim bizi ol­duk­ça zor­la­dı. Coğ­raf­ya­yı mü­hen­dis­lik ge­liş­me­le­ri­miz ile ye­ne­bi­li­yo­ruz. Rize’de 12 Tem­muz’da baş­la­yan ve ili­mi­ze büyük afet­ler ya­şa­tan ya­ğış­lı bir sezon ge­çir­dik. Son 85 günün son iki günü hariç sü­rek­li yağış vardı ve sü­rek­li sarı tu­run­cu uyarı vardı. Her günün bizim için önem­li ol­du­ğu bu ya­tı­rım­la ar­ka­daş­la­rın ça­lı­şa­ma­dı­ğı gün­ler oldu. Beton as­falt dök­mek için 40-45 gün ya­ğı­şın din­me­si­ni bek­le­yen ekip­ler oldu. Her şeyi ti­tiz­lik­le ya­pı­yo­ruz. Bu ne­den­le üst­ya­pı­mız­da biraz sark­ma ola­bi­lir. İklim ve yoğun ya­ğış­lar ne­de­niy­le küçük sark­ma­lar ola­bi­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz.” İnşa­atı en sağ­lık­lı şe­kil­de yap­mak için ça­ba­la­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Çeber, “Açıl­dı­ğın­da ulus­la­ra­ra­sı bir ha­va­li­ma­nı ola­cak. Yıl­lık 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ve 3 bin metre uzun­lu­ğun­da bir piste dün­ya­nın en geniş göv­de­li uçak­la­rı­nın ine­bi­le­ce­ği ni­te­lik­te ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­mız eski Rize mi­ma­ri­si­ni anım­sa­ta­cak. Rize’nin sim­ge­le­ri çay yap­ra­ğı ve kule çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi