“Kış zor geçecek”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,

“Kış zor geçecek”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Ko­ro­na­vi­rüs Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Dr. Tev­fik Özlü, son­ba­har ile kış ay­la­rı­nın zor ge­çe­bi­le­ce­ği­ni, ancak ilk­ba­har ay­la­rı ile bir­lik­te nor­ma­le dö­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­di.

Ulu­sal Ak­ci­ğer Sağ­lı­ğı Kong­re­si’nde Hür­ri­yet’e ko­nu­şan Prof. Dr. Özlü, genç­le­rin maske ve aşı ko­nu­sun­da is­tek­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şu uya­rı­yı yaptı:
30 mil­yon insan bir anda ha­re­ke­te geçti
“Tür­ki­ye’de öğ­ren­ci sa­yı­sı nü­fu­sa oran­la ol­duk­ça fazla. Öğ­ren­ci­le­rin yanı sıra öğ­ret­men ve okul gö­rev­li­le­ri­ni de ek­ler­sek yak­la­şık 30 mil­yo­na yakın evde otu­ran insan bir anda ha­re­ket ha­li­ne geçti ve haf­ta­nın 5 günü ka­pa­lı me­kan­da en az 40 kişi bir araya ge­li­yor. Bu­laş­ma için çok uygun or­tam­lar.”
Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­de aşı ve maske uyumu çok düşük
“Bu ar­tı­şı ön­le­me­miz ge­re­ki­yor. Bunun en önem­li ta­ra­fı aşı­la­ma, maske ve ola­bil­di­ğin­ce ka­la­ba­lık, ka­pa­lı alan­lar­dan uzak dur­mak.
Ancak işin garip ta­ra­fı özel­lik­le üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­de aşı ve maske ko­nu­sun­da uyum çok düşük. Öğ­ren­ci­le­ri­miz maske kul­lan­mı­yor ve bir­bir­le­ri­ne ya­kın­lar. Bu du­rum­da bu­la­şın ol­ma­ma­sı müm­kün değil.”
Gri­bal en­fek­si­yon ha­li­ne ge­lecek
2022 yı­lın­da COVID’in artık gri­bal en­fek­si­yon gibi bir nok­ta­ya ge­le­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Prof. Dr. Özlü, “2022 için olum­lu ba­kıyo­rum. Geç­ti­ği­miz yıl evi­miz­den çı­ka­mı­yor­duk ve geçen se­ne­ki ka­otik durum bu sene yok ama son­ba­har ve kış ay­la­rı­nın da zor ge­çe­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Üni­ver­si­te ve okul­la­rın açıl­ma­sı ile ha­va­la­rın da so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te va­ka­la­rın ar­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bunu ön­le­ye­bi­li­riz ancak zor gö­zü­kü­yor. 2022 yı­lın­da ba­ha­ra doğru aşı­lan­ma­nın da art­ma­sıy­la bir­lik­te me­sa­fe alı­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Sı­ra­dan bir gri­bal en­fek­si­yo­na dö­nüşme­si­ni umut edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi