İlçemizin başucu kitabı çıkıyor!

Çise Eği­tim Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Ça­ye­li Kül­tür En­van­te­ri; somut ve somut ol­ma­yan Kül­tü­rel Miras adlı pro­je­de der­le­nip, kayıt al­tı­na alı­na­rak ki­tap­laş­tı­rıl­dı.

Çise Eği­tim Kül­tür ve Tu­rizm Der­ne­ği’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; “der­ne­ği­mi­zin ha­zır­la­mış ol­du­ğu ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen pro­je­miz kap­sa­mın­da uzun uğraş ve emek­ler ne­ti­ce­sin­de ve mev­cut ko­şul­la­ra rağ­men so­nu­nu ge­tir­di­ği­miz pro­je­mi­zin emeği ki­ta­bı­mız ya­yım­lan­dı.
Bun­dan altı yıl önce Ça­ye­li Sev­da­lı­sı genç gö­nül­ler ola­rak kur­du­ğu­muz ve ku­ru­lu­şun­dan bu güne kadar Ça­ye­li ve Ça­ye­li­li için ger­çek­leş­tir­di­ği­miz eği­tim ve kül­tü­rel et­kin­lik­le­ri­mi­zi, al­tın­cı yı­lı­mız­da 3. ki­tap­la taç­lan­dır­dık. Her ko­şul­da ön­ce­li­ğin Ça­ye­li ve Ça­ye­li­li­nin ol­du­ğu mis­yo­nu­mu­za uya­rak ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­ler halk­tan ve il­gi­li ku­rum­lar­dan al­dı­ğı olum­lu görüş ve des­tek­ler sa­ye­sin­de ka­rar­lı ve emin adım­lar­la iler­le­me­ye de bu ba­şa­rı­la­rın sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­ma­ya devam et­mek­te­yiz.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Genel Mü­dür­lü­ğü’nün des­tek­le­miş ol­du­ğu Ça­ye­li Kül­tür En­van­te­ri; Somut ve Somut Ol­ma­yan Kül­tü­rel Miras adlı pro­je­miz, ko­nu­sun­da uzman ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, der­nek baş­ka­nı­mız Hakan BEYAZ Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de ha­zır­lan­mış­tır. Pro­je­nin içe­ri­ği; Ça­ye­li Ta­ri­hi, Ça­ye­li Yemek Kül­tü­rü, Ge­le­nek­le­ri, Çocuk Oyun­la­rı, El Sa­nat­la­rı, Ge­le­nek­sel Giyim Kuşam ve Ça­ye­li’nde bu­lu­nan Somut kül­tü­rel var­lık­lar (Taş Kemer Köp­rü­ler, Taş ve Ahşap Ca­mi­ler, De­ğir­men­ler, Tes­cil­li Evler, Mezar Taş­la­rı, Çeş­me­ler) olup bu içe­rik­ler der­le­nip, fo­toğ­raf­la­na­rak kayıt al­tı­na alı­nıp ki­tap­laş­tı­rıl­mış­tır. Ya­pı­lan bu ça­lış­ma yö­re­sel ve böl­ge­sel an­lam­da ya­pıl­mış örnek bir aka­de­mik ça­lış­ma ol­mak­la be­ra­ber Ça­ye­li Ta­ri­hi­ni ilk kez aka­de­mik bir araş­tır­ma ya­pı­la­rak ya­zıl­dı­ğı eser­dir. Ya­zı­mı­nı RTEÜ’den Dr. Öğr. Gör. Ha­ti­ce Tuğba AK­DO­ĞAR AK­BU­LUT ger­çek­leş­tir­miş­tir. Somut Kül­tür var­lık­la­rı­nın der­le­me ve ya­zı­mı­nı ise ‘Doğu Ka­ra­de­niz Kül­tür En­van­te­ri’ ça­lış­ma­sı­nı da ger­çek­leş­ti­ren Recep USTA ha­zır­la­mış­tır. Ay­rı­ca RTEÜ, İİBF, Si­ya­set Bi­li­mi ve Kamu Yö­ne­ti­mi Bölüm Baş­ka­nı olan hem­şe­ri­miz Prof. Dr. Ali Rıza SAKLI ki­ta­ba ön­sö­zü ile des­tek ve­re­rek iş­le­nen ko­nu­la­rın önemi ve ge­rek­li­li­ği üze­rin­de dur­muş­tur. Yö­re­nin kay­nak ve arşiv ko­nu­sun­da en et­ki­li ismi olan ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı ile Rize kül­tü­rü­ne katkı sağ­la­yan ‘Rize Arşiv Kü­tüp­ha­ne­si’nin sa­hi­bi Recep KO­YUN­CU arşiv ve fo­toğ­raf­la­rı ile ça­lış­ma­ya katkı sağ­la­mış­tır. Yö­re­mi­zin en önem­li medya ku­ru­luş­la­rın­dan ‘Ha­be­r­53’ Ajan­sı­nın sa­hi­bi ve fo­toğ­raf ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı ba­şa­rı­la­ra sahip olan usta isim­le­rin­den Ali Kemal ATİK, yö­re­mi­zin köklü fo­toğ­raf ajans­la­rın­dan ‘Sedef Fo­toğ­raf­çı­lık’ ve sa­hi­bi ba­şa­rı­sı ulus­la­ra­ra­sı ödül­le tes­cil­le­nen fo­toğ­raf­çı­mız Ali Fuat SARI da fo­toğ­raf­la­rı ve ar­şiv­le­ri ile ki­ta­ba des­tek ver­miş­ler­dir.
Tüm bu ça­lış­ma­la­rın ışı­ğın­dan biz­le­re ve Ça­ye­li’ne ça­lış­ma­la­rı ışık olmuş Sü­ley­man KAZ­MAZ, Fahri BON­CUK­ÇU ve Ser­vet ÇO­MOĞ­LU gibi de­ğer­le­ri­mi­zi saygı ve rah­met­le ana­rız. Ça­lış­ma­mız sü­re­sin­ce biz­le­re des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Özcan BEYAZ, Ahmet ÖZDEMİR, İshak GÜVEN GÜVELİOĞLU, Avni DERECİ ve kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Eyüp Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı: Meh­met YA­ZI­CI ’ya te­şek­kür ede­riz” şek­lin­de açık­la­ma­da bu­lu­nul­du.

Haber Merkezi